శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం – Sri Shashti Devi Stotram

ధ్యానమ్ |
శ్రీమన్మాతరమంబికాం విధిమనోజాతాం సదాభీష్టదాం
స్కందేష్టాం జగత్ప్రసూం విజయదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదామ్ |
సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం
షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీదేవసేనాం భజే || 1 ||

షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్ఠాం సువ్రతాం
సుపుత్రదాం శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూమ్ |
శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రక్తభూషణభూషితాం
పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనా పరాం భజే || 2 ||

స్తోత్రమ్ |
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై సిద్ధ్యై శాంత్యై నమో నమః |
శుభాయై దేవసేనాయై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 1 ||

వరదాయై పుత్రదాయై ధనదాయై నమో నమః |
సుఖదాయై మోక్షదాయై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 2 ||

సృష్ట్యై షష్ఠాంశరూపాయై సిద్ధాయై నమో నమః |
మాయాయై సిద్ధయోగిన్యై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 3 ||

సారాయై శారదాయై పరాదేవ్యై నమో నమః |
బాలాధిష్టాతృదేవ్యై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 4 ||

కళ్యాణదాయై కళ్యాణ్యై ఫలదాయై కర్మణామ్ |
ప్రత్యక్షాయై సర్వభక్తానాం షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 5 ||

పూజ్యాయై స్కందకాంతాయై సర్వేషాం సర్వకర్మసు |
దేవరక్షణకారిణ్యై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 6 ||

శుద్ధసత్త్వస్వరూపాయై వందితాయై నృణాం సదా |
హింసాక్రోధవర్జితాయై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 7 ||

ధనం దేహి ప్రియాం దేహి పుత్రం దేహి సురేశ్వరి |
మానం దేహి జయం దేహి ద్విషో జహి మహేశ్వరి || 8 ||

ధర్మం దేహి యశో దేహి షష్ఠీదేవీ నమో నమః |
దేహి భూమిం ప్రజాం దేహి విద్యాం దేహి సుపూజితే |
కళ్యాణం జయం దేహి షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః || 9 ||

ఫలశృతి |
ఇతి దేవీం సంస్తుత్య లభేత్పుత్రం ప్రియవ్రతమ్ |
యశశ్వినం రాజేంద్రం షష్ఠీదేవి ప్రసాదతః || 10 ||

షష్ఠీస్తోత్రమిదం బ్రహ్మాన్ యః శృణోతి తు వత్సరమ్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం వరం సుచిర జీవనమ్ || 11 ||

వర్షమేకం యా భక్త్యా సంస్తుత్యేదం శృణోతి |
సర్వపాపాద్వినిర్ముక్తా మహావంధ్యా ప్రసూయతే || 12 ||

వీరం పుత్రం గుణినం విద్యావంతం యశస్వినమ్ |
సుచిరాయుష్యవంతం సూతే దేవి ప్రసాదతః || 13 ||

కాకవంధ్యా యా నారీ మృతవత్సా యా భవేత్ |
వర్షం శృత్వా లభేత్పుత్రం షష్ఠీదేవి ప్రసాదతః || 14 ||

రోగయుక్తే బాలే పితామాతా శృణోతి చేత్ |
మాసేన ముచ్యతే రోగాన్ షష్ఠీదేవి ప్రసాదతః || 15 ||

జయ దేవి జగన్మాతః జగదానందకారిణి |
ప్రసీద మమ కళ్యాణి నమస్తే షష్ఠీదేవతే || 16 ||

ఇతి శ్రీ షష్ఠీదేవి స్తోత్రమ్ |