శ్రీ శర్వ స్తుతిః (కృష్ణార్జున కృతం) – Sri Sharva Stuti (Krishna Arjuna Krutam)

కృష్ణార్జునావూచతుః |


నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ |
పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ కపర్దినే |
మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ శాంతయే || 1 ||

ఈశానాయ భగఘ్నాయ నమోఽస్త్వంధకఘాతినే |
కుమారగురవే తుభ్యం నీలగ్రీవాయ వేధసే || 2 ||

పినాకినే హవిష్యాయ సత్యాయ విభవే సదా |
విలోహితాయ ధూమ్రాయ వ్యాధాయ నపరాజితే || 3 ||

నిత్యం నీలశిఖండాయ శూలినే దివ్యచక్షుషే |
హోత్రే పోత్రే త్రినేత్రాయ వ్యాధయే వసురేతసే || 4 ||

అచింత్యాయాంబికాభర్త్రే సర్వదేవస్తుతాయ |
వృషధ్వజాయ ముండాయ జటినే బ్రహ్మచారిణే || 5 ||

తప్యమానాయ సలిలే బ్రహ్మణ్యాయాజితాయ |
విశ్వాత్మనే విశ్వసృజే విశ్వమావృత్య తిష్ఠతే ||6 ||

నమో నమస్తే సేవ్యాయ భూతానాం ప్రభవే సదా |
బ్రహ్మవక్త్రాయ సర్వాయ శంకరాయ శివాయ || 7 ||

నమోఽస్తు వాచస్పతయే ప్రజానాం పతయే నమః |
నమో విశ్వస్య పతయే మహతాం పతయే నమః || 8 ||

నమః సహస్రశిరసే సహస్రభుజమన్యవే |
సహస్రనేత్రపాదాయ నమోఽసంఖ్యేయకర్మణే || 9 ||

నమో హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యకవచాయ |
భక్తానుకంపినే నిత్యం సిద్ధ్యతాం నో వరః ప్రభో || 10 ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే ద్రోణపర్వణి అర్జునస్వప్నదర్శనే అశీతితమోఽధ్యాయే శర్వ స్తుతిః సంపూర్ణం ||