శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం – Sri Shanmukha Stotram

నారదాదిదేవయోగిబృందహృన్నికేతనం
బర్హివర్యవాహమిందుశేఖరేష్టనందనమ్ |
భక్తలోకరోగదుఃఖపాపసంఘభంజనం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 1 ||

తారకారీమింద్రముఖ్యదేవబృందవందితం
చంద్రచందనాది శీతలాంకమాత్మభావితమ్ |
యక్షసిద్ధకిన్నరాదిముఖ్యదివ్యపూజితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 2 ||

చంపకాబ్జమాలతీసుమాదిమాల్యభూషితం
దివ్యషట్కిరీటహారకుండలాద్యలంకృతమ్ |
కుంకుమాదియుక్తదివ్యగంధపంకలేపితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 3 ||

ఆశ్రితాఖిలేష్టలోకరక్షణామరాంఘ్రిపం
శక్తిపాణిమచ్యుతేంద్రపద్మసంభవాధిపమ్ |
శిష్టలోకచింతితార్థసిద్ధిదానలోలుపం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 4 ||

వీరబాహు పూర్వకోటివీరసంఘసౌఖ్యదం
శూరపద్మముఖ్యలక్షకోటిశూరముక్తిదమ్ |
ఇంద్రపూర్వదేవసంఘసిద్ధనిత్యసౌఖ్యదం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 5 ||

జంబవైరికామినీమనోరథాభిపూరకం
కుంభసంభవాయ సర్వధర్మసారదాయకమ్ |
తం భవాబ్ధిపోతమంబికేయమాశు సిద్ధిదం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 6 ||

పూర్ణచంద్రబింబకోటితుల్యవక్త్రపంకజం
వర్ణనీయసచ్చరిత్రమిష్టసిద్ధిదాయకమ్ |
స్వర్ణవర్ణగాత్రముగ్రసిద్ధలోకశిక్షకం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 7 ||

పూర్వజన్మసంచితాఘసంఘభంగతత్పరం
సర్వధర్మదానకర్మపూర్వపుణ్యసిద్ధిదమ్ |
సర్వశత్రుసంఘభంగదక్షమింద్రజాపతిం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననమ్ || 8 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ తిరుచేందూర్ శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |