శ్రీ షణ్ముఖ షట్కం – Sri Shanmukha Shatkam

గిరితనయాసుత గాంగపయోదిత గంధసువాసిత బాలతనో
గుణగణభూషణ కోమలభాషణ క్రౌంచవిదారణ కుందతనో |
గజముఖసోదర దుర్జయదానవసంఘవినాశక దివ్యతనో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 1 ||

ప్రతిగిరిసంస్థిత భక్తహృదిస్థిత పుత్రధనప్రద రమ్యతనో
భవభయమోచక భాగ్యవిధాయక భూసుతవార సుపూజ్యతనో |
బహుభుజశోభిత బంధవిమోచక బోధఫలప్రద బోధతనో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 2 ||

శమధనమానిత మౌనిహృదాలయ మోక్షకృదాలయ ముగ్ధతనో
శతమఖపాలక శంకరతోషక శంఖసువాదక శక్తితనో |
దశశతమన్మథ సన్నిభసుందర కుండలమండిత కర్ణవిభో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 3 ||

గుహ తరుణారుణచేలపరిష్కృత తారకమారక మారతనో
జలనిధితీరసుశోభివరాలయ శంకరసన్నుత దేవగురో |
విహితమహాధ్వరసామనిమంత్రిత సౌమ్యహృదంతర సోమతనో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 4 ||

లవలికయా సహ కేలికలాపర దేవసుతార్పిత మాల్యతనో
గురుపదసంస్థిత శంకరదర్శిత తత్త్వమయప్రణవార్థవిభో |
విధిహరిపూజిత బ్రహ్మసుతార్పిత భాగ్యసుపూరక యోగితనో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 5 ||

కలిజనపాలన కంజసులోచన కుక్కుటకేతన కేలితనో
కృతబలిపాలన బర్హిణవాహన ఫాలవిలోచనశంభుతనో |
శరవణసంభవ శత్రునిబర్హణ చంద్రసమానన శర్మతనో
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 6 ||

సుఖదమనంతపదాన్విత రామసుదీక్షిత సత్కవిపద్యమిదం
శరవణ సంభవ తోషదమిష్టదమష్టసుసిద్ధిదమార్తిహరమ్ |
పఠతి శృణోతి భక్తియుతో యది భాగ్యసమృద్ధిమథో లభతే
జయ జయ హే గుహ షణ్ముఖ సుందర దేహి రతిం తవ పాదయుగే || 7 ||

ఇతి శ్రీఅనంతరామదీక్షిత కృతం షణ్ముఖ షట్కమ్ సంపూర్ణం ||