శ్రీ షణ్ముఖ పంచరత్న స్తుతిః – Sri Shanmukha Pancharatna Stuti

స్ఫురద్విద్యుద్వల్లీవలయితమగోత్సంగవసతిం
భవాప్పిత్తప్లుష్టానమితకరుణాజీవనవశాత్ |
అవంతం భక్తానాముదయకరమంభోధర ఇతి
ప్రమోదాదావాసం వ్యతనుత మయూరోఽస్య సవిధే || 1 ||

సుబ్రహ్మణ్యో యో భవేజ్జ్ఞానశక్త్యా
సిద్ధం తస్మిన్దేవసేనాపతిత్వమ్ |
ఇత్థం శక్తిం దేవసేనాపతిత్వం
సుబ్రహ్మణ్యో బిభ్రదేష వ్యనక్తి || 2 ||

పక్షోఽనిర్వచనీయో దక్షిణ ఇతి ధియమశేషజనతాయాః |
జనయతి బర్హీ దక్షిణనిర్వచనాయోగ్యపక్షయుక్తోఽయమ్ || 3 ||

యః పక్షమనిర్వచనం యాతి సమవలంబ్య దృశ్యతే తేన |
బ్రహ్మ పరాత్పరమమలం సుబ్రహ్మణ్యాభిధం పరం జ్యోతిః || 4 ||

షణ్ముఖం హసన్ముఖం సుఖాంబురాశిఖేలనం
సన్మునీంద్రసేవ్యమానపాదపంకజం సదా |
మన్మథాదిశత్రువర్గనాశకం కృపాంబుధిం
మన్మహే ముదా హృది ప్రపన్నకల్పభూరుహమ్ || 5 ||

ఇతి జగద్గురు శృంగేరీపీఠాధిప శ్రీచంద్రశేఖరభారతీ శ్రీపాదైః విరచితా శ్రీషణ్ముఖపంచరత్నస్తుతిః |