శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram

కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః
కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః |
హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం
సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || 1 ||

సుధీరాజహంసైః సుపుణ్యావతంసైః
సురశ్రీ సమేతైః సదాచారపూతైః |
అదోషైః సురుద్రాక్షభూషావిశేషై-
-
రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || 2 ||

శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః
మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః |
తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః
సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || 3 ||

హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా-
-
ల్లుఠత్కుండలీ వ్యక్త ముక్తావకాశామ్ |
సహస్రారపద్మస్థితాం పారవారాం
సుధామాధురీం సాధురీత్యా పిబద్భిః || 4 ||

సదానంద కందైర్మహాయోగిబృందైః
సదాసేవ్యమానం సముజ్జృంభమాణమ్ |
మహాపుణ్యపాకే పునఃపుండరీకే
సదా సంవసన్తం చిదానందరూపమ్ || 5 ||

తటిత్పుంజ చంచజ్జటాజూట వాటీ
నటజ్జహ్నుకన్యా తటిన్యా సమేతమ్ |
మహానర్ఘ మాణిక్య కోటీరహీర
ప్రభాపూరితార్ధేందురేఖావతంసమ్ || 6 ||

ఫణాభృన్మణీ కుండలాలోలకర్ణ
ద్వయీ చారుతా దర్పణాద్గండభాగమ్ |
సునేత్రాళికం సాదర భ్రూవిలాసం
సమందస్మితాఽఽస్యారవిందం శ్రయంతమ్ || 7 ||

లసత్పీవరాంసద్వయం నీలకంఠం
మహోరస్స్థలం సూక్ష్మ మధ్యప్రదేశమ్ |
వళిద్యోతమానోదరం దివ్యనాభిం
కుఠారైణ శాబాంచితాభ్యాం కరాభ్యామ్ || 8 ||

ముఖాబ్జైః స్తువన్తం కరాబ్జైర్నమన్తం
విధిం మానయన్తం మునీన్లాలయన్తమ్ |
గణాన్పోషయన్తం మృదూక్తీర్వదన్తం
గుహం చైకదన్తం కరేణ స్పృశంతమ్ || 9 ||

మహాదేవమంతర్భజేఽహం భజేఽహం
సదా పార్వతీశం భజేఽహం భజేఽహమ్ |
సదానందరూపం భజేఽహం భజేఽహం
చిదానందరూపం భజేఽహం భజేఽహమ్ || 10 ||

భుజంగప్రయాతస్తవం సాంబమూర్తే-
-
రిమం ధ్యానగమ్యం తదేకాగ్రచిత్తః |
పఠేద్యః సుభక్తః సమర్థః కృతార్థః
సదా తస్య సాక్షాత్ప్రసన్నః శివః స్యాత్ || 11 ||

ఇతి శ్రీశంకరభగవత్పాద విరచితం శ్రీ సాంబసదాశివభుజంగప్రయాత స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||