శ్రీ రుద్ర స్తుతిః – Sri Rudra Stuti

నమో దేవాయ మహతే దేవదేవాయ శూలినే |
త్ర్యంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినాం పతయే నమః || 1 ||

నమోఽస్తు దేవదేవాయ మహాదేవాయ వేధసే |
శంభవే స్థాణవే నిత్యం శివాయ పరమాత్మనే || 2 ||

నమః సోమాయ రుద్రాయ మహాగ్రాసాయ హేతవే |
ప్రపద్యేహం విరూపాక్షం శరణ్యం బ్రహ్మచారిణమ్ || 3 ||

మహాదేవం మహాయోగమీశానం త్వంబికాపతిమ్ |
యోగినాం యోగదాకారం యోగమాయాసమాహృతమ్ || 4 ||

యోగినాం గురుమాచార్యం యోగగమ్యం సనాతనమ్ |
సంసారతారణం రుద్రం బ్రహ్మాణం బ్రహ్మణోఽధిపమ్ || 5 ||

శాశ్వతం సర్వగం శాంతం బ్రహ్మాణం బ్రాహ్మణప్రియమ్ |
కపర్దినం కళామూర్తిమమూర్తిమమరేశ్వరమ్ || 6 ||

ఏకమూర్తిం మహామూర్తిం వేదవేద్యం సతాం గతిమ్ |
నీలకంఠం విశ్వమూర్తిం వ్యాపినం విశ్వరేతసమ్ || 7 ||

కాలాగ్నిం కాలదహనం కామినం కామనాశనమ్ |
నమామి గిరిశం దేవం చంద్రావయవభూషణమ్ || 8 ||

త్రిలోచనం లేలిహానమాదిత్యం పరమేష్ఠినమ్ |
ఉగ్రం పశుపతిం భీమం భాస్కరం తమసః పరమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే వ్యాసోక్త రుద్రస్తుతిః సంపూర్ణం ||