శ్రీ రుద్ర కవచం – Sri Rudra Kavacham

ఓం అస్య శ్రీ రుద్ర కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య దూర్వాసఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః త్ర్యంబక రుద్రో దేవతా హ్రాం బీజం శ్రీం శక్తిః హ్రీం కీలకం మమ మనసోఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |


హ్రామిత్యాది షడ్బీజైః షడంగన్యాసః ||

ధ్యానం |


శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతమ్ |
నాగం పాశం ఘంటాం ప్రళయ హుతవహం సాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ||

దూర్వాస ఉవాచ |


ప్రణమ్య శిరసా దేవం స్వయంభుం పరమేశ్వరమ్ |
ఏకం సర్వగతం దేవం సర్వదేవమయం విభుమ్ || 1 ||

రుద్ర వర్మ ప్రవక్ష్యామి అంగ ప్రాణస్య రక్షయే |
అహోరాత్రమయం దేవం రక్షార్థం నిర్మితం పురా || 2 ||

రుద్రో మే చాగ్రతః పాతు పాతు పార్శ్వౌ హరస్తథా |
శిరో మే ఈశ్వరః పాతు లలాటం నీలలోహితః || 3 ||

నేత్రయోస్త్ర్యంబకః పాతు ముఖం పాతు మహేశ్వరః |
కర్ణయోః పాతు మే శంభుః నాసికాయాం సదాశివః || 4 ||

వాగీశః పాతు మే జిహ్వాం ఓష్ఠౌ పాత్వంబికాపతిః |
శ్రీకంఠః పాతు మే గ్రీవాం బాహూంశ్చైవ పినాకధృత్ || 5 ||

హృదయం మే మహాదేవః ఈశ్వరోవ్యాత్ స్తనాంతరమ్ |
నాభిం కటిం వక్షశ్చ పాతు సర్వం ఉమాపతిః || 6 ||

బాహుమధ్యాంతరం చైవ సూక్ష్మరూపః సదాశివః |
స్వరం రక్షతు సర్వేశో గాత్రాణి యథా క్రమమ్ || 7 ||

వజ్రశక్తిధరం చైవ పాశాంకుశధరం తథా |
గండశూలధరం నిత్యం రక్షతు త్రిదశేశ్వరః || 8 ||

ప్రస్థానేషు పదే చైవ వృక్షమూలే నదీతటే |
సంధ్యాయాం రాజభవనే విరూపాక్షస్తు పాతు మామ్ || 9 ||

శీతోష్ణాదథ కాలేషు తుహి ద్రుమకంటకే |
నిర్మనుష్యేఽసమే మార్గే త్రాహి మాం వృషభధ్వజ || 10 ||

ఇత్యేతద్రుద్రకవచం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
మహాదేవప్రసాదేన దూర్వాసో మునికల్పితమ్ || 11 ||

మమాఖ్యాతం సమాసేన భయం విందతి క్వచిత్ |
ప్రాప్నోతి పరమారోగ్యం పుణ్యమాయుష్యవర్ధనమ్ || 12 ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం భయం విందతే క్వచిత్ || 13 ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ |
త్రాహి త్రాహి మహాదేవ త్రాహి త్రాహి త్రయీమయ || 14 ||

త్రాహి మాం పార్వతీనాథ త్రాహి మాం త్రిపురంతక |
పాశం ఖట్వాంగ దివ్యాస్త్రం త్రిశూలం రుద్రమేవ || 15 ||

నమస్కరోమి దేవేశ త్రాహి మాం జగదీశ్వర |
శత్రుమధ్యే సభామధ్యే గ్రామమధ్యే గృహాంతరే || 16 ||

గమనాగమనే చైవ త్రాహి మాం భక్తవత్సల |
త్వం చిత్తం త్వం మానసం త్వం బుద్ధిస్త్వం పరాయణమ్ || 17 ||

కర్మణా మనసా చైవ త్వం బుద్ధిశ్చ యథా సదా |
జ్వరభయం ఛింది సర్వజ్వరభయం ఛింది గ్రహభయం ఛింది || 18 ||

సర్వశత్రూన్నివర్త్యాపి సర్వవ్యాధినివారణమ్ |
రుద్రలోకం గచ్ఛతి రుద్రలోకం సగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి || 19 ||

ఇతి స్కందపురాణే దూర్వాస ప్రోక్తం శ్రీ రుద్రకవచమ్ సంపూర్ణం ||