శ్రీ రుద్రచండీ స్తోత్రం – Sri Rudra Chandi Stotram

ధ్యానమ్


రక్తవర్ణాం మహాదేవీ లసచ్చంద్రవిభూషితాం
పట్టవస్త్రపరీధానాం స్వర్ణాలంకారభూషితమ్ |
వరాభయకరాం దేవీం ముండమాలావిభూషితాం
కోటిచంద్రసమాసీనాం వదనైః శోభితాం పరామ్ ||

కరాలవదనాం దేవీం కించిజిహ్వాం లోలితాం
స్వర్ణవర్ణమహాదేవహృదయోపరిసంస్థితామ్ |
అక్షమాలాధరాం దేవీం జపకర్మసమాహితాం
వాంఛితార్థప్రదాయినీం రుద్రచండీమహం భజే ||

శ్రీశంకర ఉవాచ |


చండికా హృదయం న్యస్య శరణం యః కరోత్యపి |
అనంతఫలమాప్నోతి దేవీ చండీప్రసాదతః || 1 ||

ఘోరచండీ మహాచండీ చండముండవిఖండినీ |
చతుర్వక్త్రా మహావీర్యా మహాదేవవిభూషితా || 2 ||

రక్తదంతా వరారోహా మహిషాసురమర్దినీ |
తారిణీ జననీ దుర్గా చండికా చండవిక్రమా || 3 ||

గుహ్యకాళీ జగద్ధాత్రీ చండీ యామలోద్భవా |
శ్మశానవాసినీ దేవీ ఘోరచండీ భయానకా || 4 ||

శివా ఘోరా రుద్రచండీ మహేశీ గణభూషితా |
జాహ్నవీ పరమా కృష్ణా మహాత్రిపురసుందరీ || 5 ||

శ్రీవిద్యా పరమావిద్యా చండికా వైరిమర్దినీ |
దుర్గా దుర్గశివా ఘోరా చండహస్తా ప్రచండికా || 6 ||

మాహేశీ బగలా దేవీ భైరవీ చండవిక్రమా |
ప్రమథైర్భూషితా కృష్ణా చాముండా ముండమర్దినీ || 7 ||

రణఖండా చంద్రఘంటా రణే రామవరప్రదా |
మారణీ భద్రకాళీ శివా ఘోరభయానకా || 8 ||

విష్ణుప్రియా మహామాయా నందగోపగృహోద్భవా |
మంగళా జననీ చండీ మహాక్రుద్ధా భయంకరీ || 9 ||

విమలా భైరవీ నిద్రా జాతిరూపా మనోహరా |
తృష్ణా నిద్రా క్షుధా మాయా శక్తిర్మాయామనోహరా || 10 ||

తస్యై దేవ్యై నమో యా వై సర్వరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || 11 ||

ఇమాం చండీ జగద్ధాత్రీం బ్రాహ్మణస్తు సదా పఠేత్ |
నాన్యస్తు సంపఠేద్దేవి పఠనే బ్రహ్మహా భవేత్ || 12 ||

యః శృణోతి ధరాయాం ముచ్యతే సర్వపాతకైః |
బ్రహ్మహత్యా గోహత్యా స్త్రీవధోద్భవపాతకమ్ || 13 ||

శ్వశ్రూగమనపాపం కన్యాగమనపాతకమ్ |
తత్సర్వం పాతకం దుర్గే మాతుర్గమనపాతకమ్ || 14 ||

సుతస్త్రీగమనం చైవ యద్యత్పాపం ప్రజాయతే |
పరదారకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి || 15 ||

జన్మజన్మాంతరాత్పాపాద్గురుహత్యాదిపాతకాత్ |
ముచ్యతే ముచ్యతే దేవి గురుపత్నీసుసంగమాత్ || 16 ||

మనసా వచసా పాపం యత్పాపం బ్రహ్మహింసనే |
మిథ్యాజన్యం యత్పాపం తత్పాపం నశ్యతి క్షణాత్ || 17 ||

శ్రవణం పఠనం చైవ యః కరోతి ధరాతలే |
ధన్యశ్చ కృతార్థశ్చ రాజా రాజాధిపో భవేత్ || 18 ||

రవివారే యదా చండీ పఠేదాగమసమ్మతామ్ |
నవావృత్తిఫలం తస్య జాయతే నాత్ర సంశయః || 19 ||

సోమవారే యదా చండీ పఠేద్యస్తు సమాహితః |
సహస్రావృత్తిపాఠస్య ఫలం జానీహి సువ్రత || 20 ||

కుజవారే జగద్ధాత్రీం పఠేదాగమసమ్మతామ్ |
శతావృత్తిఫలం తస్య బుధే లక్షఫలం ధ్రువమ్ || 21 ||

గురౌ యది మహామాయే లక్షయుగ్మఫలం ధ్రువమ్ |
శుక్రే దేవి జగద్ధాత్రి చండీపాఠేన శాంకరీ || 22 ||

జ్ఞేయం తుల్యఫలం దుర్గే యది చండీసమాహితః |
శనివారే జగద్ధాత్రి కోట్యావృత్తిఫలం ధ్రువమ్ || 23 ||

అత ఏవ మహేశాని యో వై చండీ సమభ్యసేత్ |
సద్యశ్చ కృతార్థః స్యాద్రాజరాజాధిపో భవేత్ || 24 ||

ఆరోగ్యం విజయం సౌఖ్యం వస్త్రరత్నప్రవాలకమ్ |
పఠనాచ్ఛ్రవణాచ్చైవ జాయతే నాత్ర సంశయః || 25 ||

ధనం ధాన్యం ప్రవాలం వస్త్రం రత్నవిభూషణమ్ |
చండీశ్రవణమాత్రేణ కుర్యాత్సర్వం మహేశ్వరీ || 26 ||

యః కరిష్యత్వవిజ్ఞాయ రుద్రయామలచండికామ్ |
పాపైరేతైః సమాయుక్తో రౌరవం నరకం వ్రజేత్ || 27 ||

అశ్రద్ధయా కుర్వంతి తే పాతకినో నరాః |
రౌరవం నరకం కుండం కృమికుండం మలస్య వై || 28 ||

శుక్రస్య కుండం స్త్రీకుండం యాంతి తే హ్యచిరేణ వై |
తతః పితృగణైః సార్ధం విష్ఠాయాం జాయతే కృమిః || 29 ||

శృణు దేవి మహామాయే చండీపాఠం కరోతి యః |
గంగాయాం చైవ యత్పుణ్యం కాశ్యాం విశ్వేశ్వరాగ్రతః || 30 ||

ప్రయాగే ముండనే చైవ హరిద్వారే హరేర్గృహే |
తస్య పుణ్యం భవేద్దేవి సత్యం దుర్గే రమే శివే || 31 ||

త్రిగయాయాం త్రికాశ్యాం వై యచ్చ పుణ్యం సముత్థితమ్ |
తచ్చ పుణ్యం తచ్చ పుణ్యం తచ్చ పుణ్యం సంశయః || 32 ||

అన్యచ్చ


భవానీ భవానీ భవానీ చోచ్యతే బుధైః |
భకారస్తు భకారస్తు భకారః కేవలః శివః || 33 ||

వాణీ చైవ జగద్ధాత్రీ వరారోహే భకారకః |
ప్రేతవద్దేవి విశ్వేశి భకారః ప్రేతవత్సదా || 34 ||

ఆరోగ్యం జయం పుణ్యం నాతః సుఖవివర్ధనమ్ |
ధనం పుత్ర జరారోగ్యం కుష్ఠం గలితనాశనమ్ || 35 ||

అర్ధాంగరోగాన్ముచ్యేత దద్రురోగాచ్చ పార్వతి |
సత్యం సత్యం జగద్ధాత్రి మహామాయే శివే శివే || 36 ||

చండే చండి మహారావే చండికా వ్యాధినాశినీ |
మందే దినే మహేశాని విశేషఫలదాయినీ || 37 ||

సర్వదుఃఖాదిముచ్యతే భక్త్యా చండీ శృణోతి యః |
బ్రాహ్మణో హితకారీ పఠేన్నియతమానసః || 38 ||

మంగళం మంగళం జ్ఞేయం మంగళం జయమంగళమ్ |
భవేద్ధి పుత్రపౌత్రైశ్చ కన్యాదాసాదిభిర్యుతః || 39 ||

తత్త్వజ్ఞానేన నిధనకాలే నిర్వాణమాప్నుయాత్ |
మణిదానోద్భవం పుణ్యం తులాహిరణ్యకే తథా || 40 ||

చండీశ్రవణమాత్రేణ పఠనాద్బ్రాహ్మణోఽపి |
నిర్వాణమేతి దేవేశి మహాస్వస్త్యయనే హితః || 41 ||

సర్వత్ర విజయం యాతి శ్రవణాద్గ్రహదోషతః |
ముచ్యతే జగద్ధాత్రి రాజరాజాధిపో భవేత్ || 42 ||

మహాచండీ శివా ఘోరా మహాభీమా భయానకా |
కాంచనీ కమలా విద్యా మహారోగవిమర్దినీ || 43 ||

గుహ్యచండీ ఘోరచండీ చండీ త్రైలోక్యదుర్లభా |
దేవానాం దుర్లభా చండీ రుద్రయామలసమ్మతా || 44 ||

అప్రకాశ్యా మహాదేవీ ప్రియా రావణమర్దినీ |
మత్స్యప్రియా మాంసరతా మత్స్యమాంసబలిప్రియా || 45 ||

మదమత్తా మహానిత్యా భూతప్రమథసంగతా |
మహాభాగా మహారామా ధాన్యదా ధనరత్నదా || 46 ||

వస్త్రదా మణిరాజ్యాదిసదావిషయవర్ధినీ |
ముక్తిదా సర్వదా చండీ మహాపత్తివినాశినీ || 47 ||

ఇమాం హి చండీం పఠతే మనుష్యః
శృణోతి భక్త్యా పరమాం శివస్య |
చండీం ధరణ్యామతిపుణ్యయుక్తాం
వై గచ్ఛేత్పరమందిరం కిల || 48 ||

జప్యం మనోరథం దుర్గే తనోతి ధరణీతలే |
రుద్రచండీప్రసాదేన కిం సిద్ధ్యతి భూతలే || 49 ||

అన్యచ్చ


రుద్రధ్యేయా రుద్రరూపా రుద్రాణీ రుద్రవల్లభా |
రుద్రశక్తీ రుద్రరూపా రుద్రాననసమన్వితా || 50 ||

శివచండీ మహాచండీ శివప్రేతగణాన్వితా |
భైరవీ పరమా విద్యా మహావిద్యా షోడశీ || 51 ||

సుందరీ పరమా పూజ్యా మహాత్రిపురసుందరీ |
గుహ్యకాళీ భద్రకాళీ మహాకాలవిమర్దినీ || 52 ||

కృష్ణా తృష్ణా స్వరూపా సా జగన్మోహనకారిణీ |
అతిమాత్రా మహాలజ్జా సర్వమంగళదాయిని || 53 ||

ఘోరతంద్రీ భీమరూపా భీమా దేవీ మనోహరా |
మంగళా బగలా సిద్ధిదాయినీ సర్వదా శివా || 54 ||

స్మృతిరూపా కీర్తిరూపా యోగీంద్రైరపి సేవితా |
భయానకా మహాదేవీ భయదుఃఖవినాశినీ || 55 ||

చండికా శక్తిహస్తా కౌమారీ సర్వకామదా |
వారాహీ వరాహాస్యా ఇంద్రాణీ శక్రపూజితా || 56 ||

మాహేశ్వరీ మహేశస్య మహేశగణభూషితా |
చాముండా నారసింహీ నృసింహరిపుమర్దినీ || 57 ||

సర్వశత్రుప్రశమనీ సర్వారోగ్యప్రదాయినీ |
ఇతి సత్యం మహాదేవి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || 58 ||

నైవ శోకో నైవ రోగో నైవ దుఃఖం భయం తథా |
ఆరోగ్యం మంగళం నిత్యం కరోతి శుభమంగళమ్ || 59 ||

మహేశాని వరారోహే బ్రవీమి సదిదం వచః |
అభక్తాయ దాతవ్యం మమ ప్రాణాధికం శుభమ్ || 60 ||

తవ భక్త్యా ప్రశాంతాయ శివవిష్ణుప్రియాయ |
దద్యాత్కదాచిద్దేవేశి సత్యం సత్యం మహేశ్వరి || 61 ||

అనంతఫలమాప్నోతి శివచండీప్రసాదతః |
అశ్వమేధం వాజపేయం రాజసూయశతాని || 62 ||

తుష్టాశ్చ పితరో దేవాస్తథా సర్వదేవతాః |
దుర్గేయం మృన్మయీ జ్ఞానం రుద్రయామలపుస్తకమ్ || 63 ||

మంత్రమక్షరసంజ్ఞానం కరోత్యపి నరాధమః |
అత ఏవ మహేశాని కిం వక్ష్యే తవ సన్నిధౌ || 64 ||

లంబోదరాధికశ్చండీపఠనాచ్ఛ్రవణాత్తు యః |
తత్త్వమస్యాదివాక్యేన ముక్తిమాప్నోతి దుర్లభామ్ || 65 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశ్వరసంవాదే శ్రీ రుద్రచండీ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |