శ్రీ నటేశ్వర భుజంగ స్తుతిః – Sri Nateshwara Bhujanga Stuti

లోకానాహూయ సర్వాన్ డమరుకనినదైర్ఘోరసంసారమగ్నాన్
దత్వాభీతిం దయాళుః ప్రణతభయహరం కుంచితం వామపాదమ్ |
ఉద్ధృత్యేదం విముక్తేరయనమితి కరాద్దర్శయన్ ప్రత్యయార్థం
బిభ్రద్వహ్నిం సభాయాం కలయతి నటనం యః పాయాన్నటేశః || 1 ||

దిగీశాది వంద్యం గిరీశానచాపం
మురారాతి బాణం పురత్రాసహాసమ్ |
కరీంద్రాది చర్మాంబరం వేదవేద్యం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 2 ||

సమస్తైశ్చ భూతైః సదా నమ్యమాద్యం
సమస్తైకబంధుం మనోదూరమేకమ్ |
అపస్మారనిఘ్నం పరం నిర్వికారం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 3 ||

దయాళుం వరేణ్యం రమానాథవంద్యం
మహానందభూతం సదానందనృత్తమ్ |
సభామధ్యవాసం చిదాకాశరూపం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 4 ||

సభానాథమాద్యం నిశానాథభూషం
శివావామభాగం పదాంభోజ లాస్యమ్ |
కృపాపాంగవీక్షం హ్యుమాపాంగదృశ్యం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 5 ||

దివానాథరాత్రీశవైశ్వానరాక్షం
ప్రజానాథపూజ్యం సదానందనృత్తమ్ |
చిదానందగాత్రం పరానందసౌధం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 6 ||

కరేకాహలీకం పదేమౌక్తికాలిం
గళేకాలకూటం తలేసర్వమంత్రమ్ |
ముఖే మందహాసం భుజే నాగరాజం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 7 ||

త్వదన్యం శరణ్యం పశ్యామి శంభో
మదన్యః ప్రపన్నోస్తి కింతేతిదీనః |
మదర్థేహ్యుపేక్షా తవాసీత్కిమర్థం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 8 ||

భవత్పాదయుగ్మం కరేణావలంబే
సదా నృత్తకారిన్ సభామధ్యదేశే |
సదా భావయే త్వాం తదా దాస్యసీష్టం
మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశమ్ || 9 ||

భూయః స్వామిన్ జనిర్మే మరణమపి తథా మాస్తు భూయః సురాణాం
సామ్రాజ్యం తచ్ఛ తావత్సుఖలవరహితం దుఃఖదం నార్థయే త్వామ్ |
సంతాపఘ్నం పురారే ధురి తవసభా మందిరే సర్వదా త్వ-
-
న్నృత్తం పశ్యన్వసేయం ప్రమథగణవరైః సాకమేతద్విధేహి || 10 ||

ఇతి శ్రీ జ్ఞానసంబంధ కృత శ్రీ నటేశ్వర భుజంగ స్తుతిః సంపూర్ణం |