శ్రీ నటేశ స్తవః – Sri Natesha Stava

హ్రీమత్యా శివయా విరాణ్మయమజం హృత్పంకజస్థం సదా
హ్రీణానా శివకీర్తనే హితకరం హేలాహృదా మానినామ్ |
హోబేరాదిసుగంధవస్తురుచిరం హేమాద్రిబాణాసనం
హ్రీంకారాదికపాదపీఠమమలం హృద్యం నటేశం భజే || 1 ||

శ్రీమజ్జ్ఞానసభాంతరే ప్రవిలసచ్ఛ్రీపంచవర్ణాకృతిం
శ్రీవాణీవినుతాపదాననిచయం శ్రీవల్లభేనార్చితమ్ |
శ్రీవిద్యామనుమోదినం శ్రితజనశ్రీదాయకం శ్రీధరం
శ్రీచక్రాంతరవాసినం శివమహం శ్రీమన్నటేశం భజే || 2 ||

నవ్యాంభోజముఖం నమజ్జననిధిం నారాయణేనార్చితం
నాకౌకోనగరీనటీలసితకం నాగాదినాలంకృతమ్ |
నానారూపకనర్తనాదిచతురం నాలీకజాన్వేషితం
నాదాత్మానమహం నగేంద్రతనయానాథం నటేశం భజే || 3 ||

మధ్యస్థం మధువైరిమార్గితపదం మద్వంశనాథం ప్రభుం
మారాతీతమతీవ మంజువపుషం మందారగౌరప్రభమ్ |
మాయాతీతమశేషమంగళనిధిం మద్భావనాభావితం
మధ్యేవ్యోమసభాగుహాంతమఖిలాకాశం నటేశం భజే || 4 ||

శిష్టైః పూజితపాదుకం శివకరం శీతాంశురేఖాధరం
శిల్పం భక్తజనావనే శిథిలితాఘౌఘం శివాయాః ప్రియమ్ |
శిక్షారక్షణమంబుజాసనశిరః సంహారశీలప్రభుం
శీతాపాంగవిలోచనం శివమహం శ్రీమన్నటేశం భజే || 5 ||

వాణీవల్లభవంద్యవైభవయుతం వందారుచింతామణిం
వాతాశాధిపభూషణం పరకృపావారాన్నిధిం యోగినామ్ |
వాంఛాపూర్తికరం వలారివినుతం వాహీకృతామ్నాయకం
వామంగాత్తవరాంగనం మమ హృదావాసం నటేశం భజే || 6 ||

యక్షాధీశసఖం యమప్రమథనం యామిన్యధీశాసనం
యజ్ఞధ్వంసకరం యతీంద్రవినుతం యజ్ఞక్రియాదీశ్వరమ్ |
యాజ్యం యాజకరూపిణం యమధనైర్యత్నోపలభ్యాంఘ్రికం
వాజీభూతవృషం సదా హృది మమాయత్తం నటేశం భజే || 7 ||

మాయాశ్రీవిలసచ్చిదంబరమహాపంచాక్షరైరంకితాన్
శ్లోకాన్ సప్త పఠంతి యేఽనుదివసం చింతామణీనామకాన్ |
తేషాం భాగ్యమనేకమాయురధికాన్ విద్వద్వరాన్ సత్సుతాన్
సర్వాభీష్టమసౌ దదాతి సహసా శ్రీమత్సభాధీశ్వరః || 8 ||

ఇతి శ్రీ నటేశ స్తవః |