శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలిముని కృతం) – Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam)

సదంచిత ముదంచిత నికుంచితపదం ఝలఝలం చలితమంజుకటకం
పతంజలి దృగంజనమనంజనమచంచలపదం జననభంజనకరమ్ |
కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుదకదంబక విడంబక గళం
చిదంబుధిమణిం బుధహృదంబుజరవిం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 1 ||

హరం త్రిపురభంజనమనంతకృతకంకణమఖండదయమంతరహితం
విరించిసురసంహతిపురంధర విచింతితపదం తరుణచంద్రమకుటమ్ |
పరం పద విఖండితయమం భసితమండితతనుం మదనవంచనపరం
చిరంతనమముం ప్రణవసంచితనిధిం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 2 ||

అవంతమఖిలం జగదభంగ గుణతుంగమమతం ధృతవిధుం సురసరి-
-
త్తరంగ నికురుంబ ధృతి లంపట జటం శమనదంభసుహరం భవహరమ్ |
శివం దశదిగంతరవిజృంభితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం
హరం శశిధనంజయపతంగనయనం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 3 ||

అనంతనవరత్నవిలసత్కటకకింకిణి ఝలం ఝలఝలం ఝలరవం
ముకుందవిధిహస్తగతమద్దల లయధ్వని ధిమిద్ధిమిత నర్తనపదమ్ |
శకుంతరథ బర్హిరథ నందిముఖ దంతిముఖ భృంగిరిటిసంఘనికటం [భయహరమ్]
సనందసనకప్రముఖవందితపదం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 4 ||

అనంతమహసం త్రిదశవంద్యచరణం మునిహృదంతర వసంతమమలం
కబంధ వియదింద్వవని గంధవహ వహ్ని మఖబంధు రవి మంజువపుషమ్ |
అనంతవిభవం త్రిజగదంతరమణిం త్రినయనం త్రిపురఖండనపరం
సనందమునివందితపదం సకరుణం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 5 ||

అచింత్యమళిబృందరుచిబంధురగళం కురిత కుంద నికురుంబ ధవళం
ముకుంద సురబృంద బలహంతృ కృతవందన లసంతమహికుండలధరమ్ |
అకంపమనుకంపితరతిం సుజనమంగళనిధిం గజహరం పశుపతిం
ధనంజయనుతం ప్రణతరంజనపరం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 6 ||

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత దంతిముఖ షణ్ముఖమముం
మృడం కనకపింగళజటం సనకపంకజరవిం సుమనసం హిమరుచిమ్ |
అసంఘమనసం జలధి జన్మగరళం కబళయంతమతులం గుణనిధిం
సనందవరదం శమితమిందువదనం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 7 ||

అజం క్షితిరథం భుజగపుంగవగుణం కనకశృంగిధనుషం కరలస-
-
త్కురంగ పృథుటంకపరశుం రుచిర కుంకుమరుచిం డమరుకం దధతమ్ |
ముకుంద విశిఖం నమదవంధ్యఫలదం నిగమబృందతురగం నిరుపమం
సచండికమముం ఝటితిసంహృతపురం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 8 ||

అనంగపరిపంథినమజం క్షితిధురంధరమలం కరుణయంతమఖిలం
జ్వలంతమనలందధతమంతకరిపుం సతతమింద్రసురవందితపదమ్ |
ఉదంచదరవిందకులబంధుశతబింబరుచి సంహతి సుగంధి వపుషం
పతంజలినుతం ప్రణవపంజరశుకం పరచిదంబరనటం హృది భజ || 9 ||

ఇతి స్తవమముం భుజగపుంగవ కృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః
సదః ప్రభుపదద్వితయదర్శనపదం సులలితం చరణశృంగరహితమ్ |
సరః ప్రభవ సంభవ హరిత్పతి హరిప్రముఖ దివ్యనుత శంకరపదం
గచ్ఛతి పరం తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదమ్ || 10 ||

ఇతి శ్రీపతంజలిముని ప్రణీతం చరణశృంగరహిత నటరాజ స్తవమ్ సంపూర్ణం ||