శ్రీ నటరాజ హృదయ భావనా సప్తకం – Sri Nataraja Hrudaya Bhavana Saptakam

కామశాసనమాశ్రితార్తినివారణైకధురంధరం
పాకశాసనపూర్వలేఖగణైః సమర్చితపాదుకమ్ |
వ్యాఘ్రపాదఫణీశ్వరాదిమునీశసంఘనిషేవితం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 1 ||

యక్షరాక్షసదానవోరగకిన్నరాదిభిరన్వహం
భక్తిపూర్వకమత్యుదారసుగీతవైభవశాలినమ్ |
చండికాముఖపద్మవారిజబాంధవం విభుమవ్యయం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 2 ||

కాలపాశనిపీడితం మునిబాలకం స్వపదార్చకం
హ్యగ్రగణ్యమశేషభక్తజనౌఘకస్య సదీడితమ్ |
రక్షితుం సహసావతీర్య జఘాన యచ్ఛమనం తం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 3 ||

భీకరోదకపూరకైర్భువమర్ణవీకరణోద్యతాం
స్వర్ధునీమభిమానినీమతిదుశ్చరేణ సమాధినా |
తోషితస్తు భగీరథేన దధార యో శిరసా తం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 4 ||

యోగినః సనకాదయో మునిపుంగవా విమలాశయాః
దక్షిణాభిముఖం గురుం సముపాస్య యం శివమాదరాత్ |
సిద్ధిమాపురనూపమాం తమనన్యభావయుతస్త్వహం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 5 ||

క్షీరసాగరమంథనోద్భవకాలకూటమహావిషం
నిగ్రహీతుమశక్యమన్యసురాసురైరపి యోఽర్థితః |
రక్షతి స్మ జగత్త్రయం సవిలాసమేవ నిపీయ తం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 6 ||

సర్వదేవమయం యమేవ భజంతి వైదికసత్తమాః
జ్ఞానకర్మవిబోధకాః సకలాగమాః శ్రుతిపూర్వకాః |
ఆహురేవ యమీశమాదరతశ్చ తం సకలేశ్వరం
చిత్సభేశమహర్నిశం హృది భావయామి కృపాకరమ్ || 7 ||

ఇతి శ్రీ నటరాజ హృదయభావనా సప్తకమ్ ||