శ్రీ మృత్యుంజయ స్తోత్రం – Sri Mrityunjaya Stotram

నందికేశ్వర ఉవాచ |


కైలాసస్యోత్తరే శృగే శుద్ధస్ఫటికసన్నిభే |
తమోగుణవిహీనే తు జరామృత్యువివర్జితే || 1 ||

సర్వతీర్థాస్పదాధారే సర్వజ్ఞానకృతాలయే |
కృతాంజలిపుటో బ్రహ్మా ధ్యానశీలః సదాశివమ్ || 2 ||

పప్రచ్ఛ ప్రణతో భూత్వా జానుభ్యామవనిం గతః |
సర్వార్థసంపదాధారో బ్రహ్మా లోకపితామహః || 3 ||

బ్రహ్మోవాచ |


కేనోపాయేన దేవేశ చిరాయుర్లోమశోఽభవత్ |
తన్మే బ్రూహి మహేశాన లోకానాం హితకామ్యయా || 4 ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |


శృణు బ్రహ్మన్ ప్రవక్ష్యామి చిరాయుర్మునిసత్తమః |
సంజాతో కర్మణా యేన వ్యాధిమృత్యువివర్జితః || 5 ||

తస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే సలిలౌఘపరిప్లుతే |
కృతాంతభయనాశాయ స్తుతో మృత్యుంజయః శివః || 6 ||

తస్య సంకీర్తనాన్నిత్యం మర్త్యో మృత్యువివర్జితః |
త్వమేవ కీర్తయన్ బ్రహ్మన్ మృత్యుం జేతుం సంశయః || 7 ||

లోమశ ఉవాచ |


దేవాధిదేవ దేవేశ సర్వప్రాణభృతాం వర |
ప్రాణినామపి నాథస్త్వం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 8 ||

దేహినాం జీవభూతోఽసి జీవో జీవస్య కారణమ్ |
జగతాం రక్షకస్త్వం వై మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 9 ||

హేమాద్రిశిఖరాకార సుధావీచిమనోహర |
పుండరీక పరం జ్యోతిర్ముత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 10 ||

ధ్యానాధార మహాజ్ఞాన సర్వజ్ఞానైకకారణ |
పరిత్రాతాసి లోకానాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 11 ||

నిహతా యేన కాలేన సదేవాసురమానుషాః |
గంధర్వాప్సరసశ్చైవ సిద్ధవిద్యాధరాస్తథా || 12 ||

సాధ్యాశ్చ వసవో రుద్రాస్తథాశ్వినిసుతావుభౌ |
మరుతశ్చ దిశో నాగాః స్థావరా జంగమాస్తథా || 13 ||

అనంగేన మనోజేన పుష్పచాపేన కేవలమ్ |
జితః సోఽపి త్వయా ధ్యానాన్మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 14 ||

యే ధ్యాయంతి పరాం మూర్తిం పూజయంత్యమరాధిప |
తే మృత్యువశం యాంతి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 15 ||

త్వమోంకారోఽసి వేదానాం దేవానాం సదాశివః |
ఆధారశక్తిః శక్తీనాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 16 ||

స్థావరే జంగమే వాపి యావత్తిష్ఠతి మేదినీ |
జీవత్విత్యాహ లోకోఽయం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 17 ||

సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థ వ్యోమవ్యాపిన్ సదాశివః |
కాలత్రయ మహాకాల మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 18 ||

ప్రబుద్ధే చాప్రబుద్ధే త్వమేవ సృజసే జగత్ |
సృష్టిరూపేణ దేవేశ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 19 ||

వ్యోమ్ని త్వం వ్యోమరూపోఽసి తేజః సర్వత్ర తేజసి |
ప్రాణినాం జ్ఞానరూపోఽసి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 20 ||

జగజ్జీవో జగత్ప్రాణః స్రష్టా త్వం జగతః ప్రభుః |
కారణం సర్వతీర్థానాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 21 ||

నేతా త్వమింద్రియాణాం సర్వజ్ఞానప్రబోధకః |
సాంఖ్యయోగశ్చ హంసశ్చ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 22 ||

రూపాతీతః సురూపశ్చ పిండస్థా పదమేవ |
చతుర్యుగకలాధార మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 23 ||

రేచకే వహ్నిరూపోఽసి సోమరూపోఽసి పూరకే |
కుంభకే శివరూపోఽసి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 24 ||

క్షయం కరోఽసి పాపానాం పుణ్యానామపి వర్ధసమ్ |
హేతుస్త్వం శ్రేయసాం నిత్యం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 25 ||

సర్వమాయాకలాతీత సర్వేంద్రియపరావర |
సర్వేంద్రియకలాధీశ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 26 ||

రూపం గంధో రసః స్పర్శః శబ్దః సంస్కార ఏవ |
త్వత్తః ప్రకాశ ఏతేషాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 27 ||

చతుర్విధానాం సృష్టీనాం హేతుస్త్వం కారణేశ్వర |
భావాభావపరిచ్ఛిన్న మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 28 ||

త్వమేకో నిష్కలో లోకే సకలం భువనత్రయమ్ |
అతిసూక్ష్మాతిరూపస్త్వం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 29 ||

త్వం ప్రబోధస్త్వమాధారస్త్వద్బీజం భువనత్రయమ్ |
సత్త్వం రజస్తమస్త్వం హి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 30 ||

త్వం సోమస్త్వం దినేశశ్చ త్వమాత్మా ప్రకృతేః పరః |
అష్టత్రింశత్కలానాథ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 31 ||

సర్వేంద్రియాణామాధారః సర్వభూతగణాశ్రయః |
సర్వజ్ఞానమయానంత మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 32 ||

త్వమాత్మా సర్వభూతానాం గుణానాం త్వమధీశ్వరః |
సర్వానందమయాధార మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 33 ||

త్వం యజ్ఞః సర్వయజ్ఞానాం త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
శబ్దబ్రహ్మ త్వమోంకారో మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 34 ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |


ఏవం సంకీర్తయేద్యస్తు శుచిస్తద్గతమానసః |
భక్త్యా శృణోతి యో బ్రహ్మన్ మృత్యువశో భవేత్ || 35 ||

మృత్యుభయం తస్య ప్రాప్తకాలం లంఘయేత్ |
అపమృత్యుభయం తస్య ప్రణశ్యతి సంశయః || 36 ||

వ్యాధయో నోపపద్యంతే నోపసర్గభయం భవేత్ |
ప్రత్యాసన్నాంతరే కాలే శతైకావర్తనే కృతే || 37 ||

మృత్యుర్న జాయతే తస్య రోగాన్ముంచతి నిశ్చితమ్ |
పంచమ్యాం వా దశమ్యాం వా పౌర్ణమాస్యామథాపి వా || 38 ||

శతమావర్తయేద్యస్తు శతవర్షం జీవతి |
తేజస్వీ బలసంపన్నో లభతే శ్రియముత్తమామ్ || 39 ||

త్రివిధం నాశయేత్పాపం మనోవాక్కాయసంభవమ్ |
అభిచారాణి కర్మాణి కర్మాణ్యాథర్వణాని |
క్షీయంతే నాత్ర సందేహో దుఃస్వప్నం వినశ్యతి || 40 ||

ఇదం రహస్యం పరమం దేవదేవస్య శూలినః |
దుఃఖప్రణాశనం పుణ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ || 41 ||

ఇతి శ్రీశివబ్రహ్మసంవాదే శ్రీమృత్యుంజయ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |