శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణపద స్తుతిః – Sri Medha Dakshinamurthy Stotram ( Sri Medha Dakshinamurthy Mantravarnapada Stuti )

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరంతి త్రయశ్శిఖాః |
తస్మైతారాత్మనే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 1 ||

నత్వా యం మునయస్సర్వే పరంయాంతి దురాసదమ్ |
నకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 2 ||

మోహజాలవినిర్ముక్తో బ్రహ్మవిద్యాతి యత్పదమ్ |
మోకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 3 ||

భవమాశ్రిత్యయం విద్వాన్ నభవోహ్యభవత్పరః |
భకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 4 ||

గగనాకారవద్భాంతమనుభాత్యఖిలం జగత్ |
గకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 5 ||

వటమూలనివాసో యో లోకానాం ప్రభురవ్యయః |
వకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 6 ||

తేజోభిర్యస్యసూర్యోఽసౌ కాలక్లృప్తికరో భవేత్ |
తేకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 7 ||

దక్షత్రిపురసంహారే యః కాలవిషభంజనే |
దకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 8 ||

క్షిప్రం భవతి వాక్సిద్ధిర్యన్నామస్మరణాన్నృణామ్ |
క్షికారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 9 ||

ణాకారవాచ్యోయస్సుప్తం సందీపయతి మే మనః |
ణాకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 10 ||

మూర్తయో హ్యష్టధాయస్య జగజ్జన్మాదికారణమ్ |
మూకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 11 ||

తత్త్వం బ్రహ్మాసి పరమమితి యద్గురుబోధితః |
సరేఫతాత్మనే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 12 ||

యేయం విదిత్వా బ్రహ్మాద్యా ఋషయో యాంతి నిర్వృతిమ్ |
యేకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 13 ||

మహతాం దేవమిత్యాహుర్నిగమాగమయోశ్శివః |
మకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 14 ||

సర్వస్యజగతో హ్యంతర్బహిర్యో వ్యాప్యసంస్థితః |
హ్యకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 15 ||

త్వమేవ జగతస్సాక్షీ సృష్టిస్థిత్యంతకారణమ్ |
మేకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 16 ||

ధామేతి ధాతృసృష్టేర్యత్కారణం కార్యముచ్యతే |
ధాంకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 17 ||

ప్రకృతేర్యత్పరం ధ్యాత్వా తాదాత్మ్యం యాతి వై మునిః |
ప్రకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 18 ||

జ్ఞానినోయముపాస్యంతి తత్త్వాతీతం చిదాత్మకమ్ |
జ్ఞాకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 19 ||

ప్రజ్ఞా సంజాయతే యస్య ధ్యాననామార్చనాదిభిః |
ప్రకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 20 ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ నరోముక్తస్సబంధనాత్ | [** సరోముక్త **]
యకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 21 ||

ఛవేర్యన్నేంద్రియాణ్యాపుర్విషయేష్విహ జాడ్యతామ్ |
ఛకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 22 ||

స్వాంతేవిదాం జడానాం యో దూరేతిష్ఠతి చిన్మయః |
స్వాకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 23 ||

హారప్రాయఫణీంద్రాయ సర్వవిద్యాప్రదాయినే |
హాకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || 24 ||

ఇతి శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణపద స్తుతిః సంపూర్ణం ||