శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః – Sri Medha Dakshinamurthy Mantra

ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్


భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా |
వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః ||


వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః |
సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః ||

మూలమంత్రః


ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||