శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః –. Sri Mahishasura mardini Ashtottara Shatanamavali

ఓం మహత్యై నమః |
ఓం చేతనాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మహాగౌర్యై నమః |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహోదరాయై నమః |
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః | 9

ఓం మహాసుధాయై నమః |
ఓం మహానిద్రాయై నమః |
ఓం మహాముద్రాయై నమః |
ఓం మహాదయాయై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం మహామోహాయై నమః |
ఓం మహాజయాయై నమః |
ఓం మహాతుష్ట్యై నమః | 18

ఓం మహాలజ్జాయై నమః |
ఓం మహాధృత్యై నమః |
ఓం మహాఘోరాయై నమః |
ఓం మహాదంష్ట్రాయై నమః |
ఓం మహాకాంత్యై నమః |
ఓం మహాస్మృత్యై నమః |
ఓం మహాపద్మాయై నమః |
ఓం మహామేధాయై నమః |
ఓం మహాబోధాయై నమః | 27

ఓం మహాతపసే నమః |
ఓం మహాసంస్థానాయై నమః |
ఓం మహారవాయై నమః |
ఓం మహారోషాయై నమః |
ఓం మహాయుధాయై నమః |
ఓం మహాబంధనసంహార్యై నమః |
ఓం మహాభయవినాశిన్యై నమః |
ఓం మహానేత్రాయై నమః |
ఓం మహావక్త్రాయై నమః | 36

ఓం మహావక్షసే నమః |
ఓం మహాభుజాయై నమః |
ఓం మహామహీరుహాయై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం మహాఛాయాయై నమః |
ఓం మహానఘాయై నమః |
ఓం మహాశాంత్యై నమః |
ఓం మహాశ్వాసాయై నమః |
ఓం మహాపర్వతనందిన్యై నమః | 45

ఓం మహాబ్రహ్మమయ్యై నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మహాసారాయై నమః |
ఓం మహాసురఘ్న్యై నమః |
ఓం మహత్యై నమః |
ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం చర్చితాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం మహాక్షాంత్యై నమః | 54

ఓం మహాభ్రాంత్యై నమః |
ఓం మహామంత్రాయై నమః |
ఓం మహామయ్యై నమః |
ఓం మహాకులాయై నమః |
ఓం మహాలోలాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మహాఫలాయై నమః |
ఓం మహానీలాయై నమః |
ఓం మహాశీలాయై నమః | 63

ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాకళాయై నమః |
ఓం మహాచిత్రాయై నమః |
ఓం మహాసేతవే నమః |
ఓం మహాహేతవే నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం మహాసాధ్యాయై నమః |
ఓం మహాసత్యాయై నమః | 72

ఓం మహాగత్యై నమః |
ఓం మహాసుఖిన్యై నమః |
ఓం మహాదుఃస్వప్ననాశిన్యై నమః |
ఓం మహామోక్షప్రదాయై నమః |
ఓం మహాపక్షాయై నమః |
ఓం మహాయశస్విన్యై నమః |
ఓం మహాభద్రాయై నమః |
ఓం మహావాణ్యై నమః |
ఓం మహారోగవినాశిన్యై నమః | 81

ఓం మహాధారాయై నమః |
ఓం మహాకారాయై నమః |
ఓం మహామార్యై నమః |
ఓం ఖేచర్యై నమః |
ఓం మహాక్షేమంకర్యై నమః |
ఓం మహాక్షమాయై నమః |
ఓం మహైశ్వర్యప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం మహావిషఘ్న్యై నమః |
ఓం విశదాయై నమః | 90

ఓం మహాదుర్గవినాశిన్యై నమః |
ఓం మహావర్షాయై నమః |
ఓం మహాతత్త్వాయై నమః |
ఓం మహాకైలాసవాసిన్యై నమః |
ఓం మహాసుభద్రాయై నమః |
ఓం సుభగాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం మహాసత్యై నమః |
ఓం మహాప్రత్యంగిరాయై నమః | 99

ఓం మహానిత్యాయై నమః |
ఓం మహాప్రళయకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహామత్యై నమః |
ఓం మహామంగళకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం మహామాత్రే నమః |
ఓం మహాపుత్రాయై నమః | 108

ఇతి శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణం |