శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం – Sri Mahadeva Stotram

బృహస్పతిరువాచ |


జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ |
జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || 1 ||

జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన |
జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || 2 ||

జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా |
జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || 3 ||

జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ |
జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత || 4 ||

జయ బ్రహ్మాదిభిః పూజ్య జయ విష్ణోః పరామృత |
జయ విద్యా మహేశాన జయ విద్యాప్రదానిశమ్ || 5 ||

జయ సర్వాంగసంపూర్ణ నాగాభరణభూషణ |
జయ బ్రహ్మవిదాంప్రాప్య జయ భోగాపవర్గదః || 6 ||

జయ కామహర ప్రాజ్ఞ జయ కారుణ్యవిగ్రహ |
జయ భస్మమహాదేవ జయ భస్మావగుంఠితః || 7 ||

జయ భస్మరతానాం తు పాశభంగపరాయణ |
జయ హృత్పంకజే నిత్యం యతిభిః పూజ్యవిగ్రహః || 8 ||

శ్రీసూత ఉవాచ |


ఇతి స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య బృహస్పతిః |
కృతార్థః క్లేశనిర్ముక్తో భక్త్యా పరవశో భవేత్ || 9 ||

ఇదం పఠతే నిత్యం సంధ్యయోరుభయోరపి |
భక్తిపారంగతో భూత్వా పరంబ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || 10 ||

గంగా ప్రవాహవత్తస్య వాగ్విభూతిర్విజృంభతే |
బృహస్పతి సమో బుద్ధ్యా గురుభక్త్యా మయా సమః || 11 ||

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ కన్యార్థీ కన్యకామిమాత్ |
బ్రహ్మవర్చసకామస్తు తదాప్నోతి సంశయః || 12 ||

తస్మాద్భవద్భిర్మునయః సంధ్యయోరుభయోరపి |
జప్యం స్తోత్రమిదం పుణ్యం దేవదేవస్య భక్తితః || 13 ||

ఇతి శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||