శ్రీ మహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచం – Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham

ఓం అస్య శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచస్య | శ్రీశివ ఋషిః | దేవీగాయత్రీ ఛందః | శ్రీ మహాగణపతిర్దేవతా | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం బీజాని | గణపతయే వరవరదేతి శక్తిః | సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీంఅంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
గ్లౌం గం గణపతయేతర్జనీభ్యాం నమః |
వరవరదమధ్యమాభ్యాం నమః |
సర్వజనం మేఅనామికాభ్యాం నమః |
వశమానయకనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
స్వాహాకరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

న్యాసః |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీంహృదయాయ నమః |
గ్లౌం గం గణపతయేశిరసే స్వాహా |
వరవరదశిఖాయై వషట్ |
సర్వజనం మేకవచాయ హుమ్ |
వశమానయనేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
స్వాహాఅస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముక ఋజా చక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశ ప్రోద్యత్ కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయా శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః |

ఇతి ధ్యాత్వా | లం ఇత్యాది మానసోపచారైః సంపూజ్య కవచం పఠేత్ |

ఓంకారో మే శిరః పాతు శ్రీంకారః పాతు ఫాలకమ్ |
హ్రీం బీజం మే లలాటేఽవ్యాత్ క్లీం బీజం భ్రూయుగం మమ || 1 ||

గ్లౌం బీజం నేత్రయోః పాతు గం బీజం పాతు నాసికామ్ |
గం బీజం ముఖపద్మేఽవ్యాద్మహాసిద్ధిఫలప్రదమ్ || 2 ||

ణకారో దంతయోః పాతు పకారో లంబికాం మమ |
తకారః పాతు మే తాల్వోర్యేకార ఓష్ఠయోర్మమ || 3 ||

వకారః కంఠదేశేఽవ్యాద్రకారశ్చోపకంఠకే |
ద్వితీయస్తు వకారో మే హృదయం పాతు సర్వదా || 4 ||

రకారస్తు ద్వితీయో వై ఉభౌ పార్శ్వౌ సదా మమ |
దకార ఉదరే పాతు సకారో నాభిమండలే || 5 ||

ర్వకారః పాతు మే లింగం జకారః పాతు గుహ్యకే |
నకారః పాతు మే జంఘే మేకారో జానునోర్ద్వయోః || 6 ||

వకారః పాతు మే గుల్ఫౌ శకారః పాదయోర్ద్వయోః |
మాకారస్తు సదా పాతు దక్షపాదాంగులీషు || 7 ||

నకారస్తు సదా పాతు వామపాదాంగులీషు |
యకారో మే సదా పాతు దక్షపాదతలే తథా || 8 ||

స్వాకారో బ్రహ్మరూపాఖ్యో వామపాదతలే తథా |
హాకారః సర్వదా పాతు సర్వాంగే గణపః ప్రభుః || 9 ||

పూర్వే మాం పాతు శ్రీరుద్రః శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ కలాధరః |
ఆగ్నేయ్యాం మే సదా పాతు హ్రీం శ్రీం క్లీం లోకమోహనః || 10 ||

దక్షిణే శ్రీయమః పాతు క్రీం హ్రం ఐం హ్రీం హ్స్రౌం నమః |
నైరృత్యే నిరృతిః పాతు ఆం హ్రీం క్రోం క్రోం నమో నమః || 11 ||

పశ్చిమే వరుణః పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ హ్స్రౌం నమః |
వాయుర్మే పాతు వాయవ్యే హ్రూం హ్రీం శ్రీం హ్స్ఫ్రేం నమో నమః || 12 ||

ఉత్తరే ధనదః పాతు శ్రీం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధనేశ్వరః |
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవో హ్రౌం హ్రీం జూం సః సదాశివః || 13 ||

ప్రపన్నపారిజాతాయ స్వాహా మాం పాతు ఈశ్వరః |
ఊర్ధ్వం మే సర్వదా పాతు గం గ్లౌం క్లీం హ్స్రౌం నమో నమః || 14 ||

అనంతాయ నమః స్వాహా అధస్తాద్దిశి రక్షతు |
పూర్వే మాం గణపః పాతు దక్షిణే క్షేత్రపాలకః || 15 ||

పశ్చిమే పాతు మాం దుర్గా ఐం హ్రీం క్లీం చండికా శివా |
ఉత్తరే వటుకః పాతు హ్రీం వం వం వటుకః శివః || 16 ||

స్వాహా సర్వార్థసిద్ధేశ్చ దాయకో విశ్వనాయకః |
పునః పూర్వే మాం పాతు శ్రీమానసితభైరవః || 17 ||

ఆగ్నేయ్యాం పాతు నో హ్రీం హ్రీం హ్రుం క్రోం క్రోం రురుభైరవః |
దక్షిణే పాతు మాం క్రౌం క్రోం హ్రైం హ్రైం మే చండభైరవః || 18 ||

నైరృత్యే పాతు మాం హ్రీం హ్రూం హ్రౌం హ్రౌం హ్రీం హ్స్రైం నమో నమః |
స్వాహా మే సర్వభూతాత్మా పాతు మాం క్రోధభైరవః || 19 ||

పశ్చిమే ఈశ్వరః పాతు క్రీం క్లీం ఉన్మత్తభైరవః |
వాయవ్యే పాతు మాం హ్రీం క్లీం కపాలీ కమలేక్షణః || 20 ||

ఉత్తరే పాతు మాం దేవో హ్రీం హ్రీం భీషణభైరవః |
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవః క్లీం హ్రీం సంహారభైరవః || 21 ||

ఊర్ధ్వం మే పాతు దేవేశః శ్రీసమ్మోహనభైరవః |
అధస్తాద్వటుకః పాతు సర్వతః కాలభైరవః || 22 ||

ఇతీదం కవచం దివ్యం బ్రహ్మవిద్యాకలేవరమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన యదీచ్ఛేదాత్మనః సుఖమ్ || 23 ||

జననీజారవద్గోప్యా విద్యైషేత్యాగమా జగుః |
అష్టమ్యాం చతుర్దశ్యాం సంక్రాంతౌ గ్రహణేష్వపి || 24 ||

భౌమేఽవశ్యం పఠేద్ధీరో మోహయత్యఖిలం జగత్ |
ఏకావృత్యా భవేద్విద్యా ద్విరావృత్యా ధనం లభేత్ || 25 ||

త్రిరావృత్యా రాజవశ్యం తుర్యావృత్యాఽఖిలాః ప్రజాః |
పంచావృత్యా గ్రామవశ్యం షడావృత్యా మంత్రిణః || 26 ||

సప్తావృత్యా సభావశ్యా అష్టావృత్యా భువః శ్రియమ్ |
నవావృత్యా నారీణాం సర్వాకర్షణకారకమ్ || 27 ||

దశావృత్తీః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాభ్యాసయోగతః |
దేవతా వశమాయాతి కిం పునర్మానవా భువి || 28 ||

కవచస్య దివ్యస్య సహస్రావర్తనాన్నరః |
దేవతాదర్శనం సద్యో నాత్రకార్యా విచారణా || 29 ||

అర్ధరాత్రే సముత్థాయ చతుర్థ్యాం భృగువాసరే |
రక్తమాలాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః || 30 ||

సావధానేన మనసా పఠేదేకోత్తరం శతమ్ |
స్వప్నే మూర్తిమయం దేవం పశ్యత్యేవ సంశయః || 31 ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా గణేశం భజతే నరః |
కోటిలక్షం ప్రజప్త్వాపి మంత్రం సిద్ధిదో భవేత్ || 32 ||

పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ సకృత్ పఠేత్ |
అపివర్షసహస్రాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || 33 ||

భూర్జే లిఖిత్వా స్వర్ణస్తాం గుటికాం ధారయేద్యది |
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సకుర్యాద్దాసవజ్జగత్ || 34 ||

దేయం పరశిష్యేభ్యో దేయం శిష్యేభ్య ఏవ |
అభక్తేభ్యోపి పుత్రేభ్యో దత్వా నరకమాప్నుయాత్ || 35 ||

గణేశభక్తియుక్తాయ సాధవే ప్రయత్నతః |
దాతవ్యం తేన విఘ్నేశః సుప్రసన్నో భవిష్యతి || 36 ||

ఇతి శ్రీదేవీరహస్యే శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహకవచం సంపూర్ణమ్ |