శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం – Sri Maha Ganapathi Stotram

యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ
ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ |
ఆనందప్లవమానబోధమధురామోదచ్ఛటామేదురం
తం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా || 1 ||

తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదు-
-
స్తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాభ్యర్థ్యతే |
ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం
స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః || 2 |

|

కల్లోలాంచలచుంబితాంబుదతతావిక్షుద్రవాంభోనిధౌ
ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమవనామోదైకమేదస్విని |
మూలే కల్పతరోర్మహామణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే
షట్కోణాకలితత్రికోణరచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే || 3 ||

చక్రప్రాసరసాలకార్ముకగదాసద్బీజపూరద్విజ-
-
వ్రీహ్యగ్రోత్పలపాశపంకజకరం శుండాగ్రజాగ్రద్ఘటమ్ |
ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా
మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే || 4 ||

దానాంభఃపరిమేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృత్ సిందూరారుణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ |
త్రైలోక్యేష్టవిధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం
ధత్తే శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః || 5 ||

భ్రామ్యన్మందరఘూర్ణనాపరవశక్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా
సచ్ఛాయాశ్చలచామరవ్యతికరశ్రీగర్వసర్వంకషాః |
దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాః శ్రయంతాం మనః
స్వచ్ఛందప్రసరప్రలిప్తవియతో హేరంబదంతత్విషః || 6 ||

ముక్తాజాలకరంబితప్రవికసన్ మాణిక్యపుంజచ్ఛటా
కాంతాః కంబుకదంబచుంబితవనాభోగప్రవాలోపమాః |
జ్యోత్స్నాపూరతరంగమంథరతరత్ సంధ్యావయస్యాశ్చిరం
హేరంబస్య జయంతి దంతకిరణాకీర్ణాః శరీరత్విషః || 7 ||

శుండాగ్రాకలితేన హేమకలశేనావర్జితేన క్షరన్

నానారత్నచయేన సాధకజనాన్సంభావయన్కోటిశః |
దానామోదవినోదలుబ్ధమధుపప్రోత్సారణావిర్భవత్
కర్ణాందోలనఖేలనో విజయతే దేవో గణగ్రామణీః || 8 ||

హేరంబం ప్రణమామి యస్య పురతః శాండిల్యమూలే శ్రియా
బిభ్రత్యాంబురుహే సమం మధురిపుస్తే శంఖచక్రే వహన్ |
న్యగ్రోధస్య తలే సహాద్రిసుతయా శంభుస్తయా దక్షిణే
బిభ్రాణః పరశుం త్రిశూలమితయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ || 9 ||

పశ్చాత్పిప్పలమాశ్రితో రతిపతిర్దేవస్య రత్యోత్పలే
బిభ్రత్యా సమమైక్షవం ధనురిషూన్పౌష్పాన్వహన్పంచ |
వామే చక్రగదాధరః భగవాన్క్రోడః ప్రియాంగోస్తలే
హస్తోద్యచ్ఛుకశాలిమంజరికయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ || 10 ||

షట్కోణాశ్రిషు షట్సు షడ్గజముఖాః పాశాంకుశాభీవరాన్
బిభ్రాణాః ప్రమదాసఖాః పృథుమహాశోణాశ్మపుంజత్విషః |
ఆమోదః పురతః ప్రమోదసుముఖౌ తం చాభితో దుర్ముఖః
పశ్చాత్ పార్శ్వగతోఽస్య విఘ్న ఇతి యో యో విఘ్నకర్తేతి || 11 ||

ఆమోదాదిగణేశ్వరప్రియతమాస్తత్రైవ నిత్యం స్థితాః
కాంతాశ్లేషరసజ్ఞమంథరదృశః సిద్ధిః సమృద్ధిస్తతః |
కాంతిర్యా మదనావతీత్యపి తథా కల్పేషు యా గీయతే
సాన్యా యాపి మదద్రవా తదపరా ద్రావిణ్యమూః పూజితాః || 12 ||

ఆశ్లిష్టౌ వసుధేత్యథో వసుమతీ తాభ్యాం సితాలోహితౌ
వర్షంతౌ వసుపార్శ్వయోర్విలసతస్తౌ శంఖపద్మౌ నిధీ |
అంగాన్యన్వథ మాతరశ్చ పరితః శక్రాదయోఽబ్జాశ్రయా-
-
స్తద్బాహ్యేః కులిశాదయః పరిపతత్కాలానలజ్యోతిషః || 13 ||

ఇత్థం విష్ణుశివాదితత్త్వతనవే శ్రీవక్రతుండాయ హుం-
-
కారాక్షిప్తసమస్తదైత్య పృతనావ్రాతాయ దీప్తత్విషే |
ఆనందైకరసావబోధలహరీ విధ్వస్తసర్వోర్మయే
సర్వత్ర ప్రథమానముగ్ధమహసే తస్మై పరస్మై నమః || 14 ||

సేవా హేవాకిదేవాసురనరనికరస్ఫారకోటీరకోటీ
కాటివ్యాటీకమానద్యుమణిసమమణిశ్రేణిభావేణికానామ్ |
రాజన్నీరాజనశ్రీసుఖచరణనఖద్యోతవిద్యోతమానః
శ్రేయః స్థేయః దేయాన్మమ విమలదృశో బంధురం సింధురాస్యః || 15 ||

ఏతేన ప్రకటరహస్యమంత్రమాలా-
-
గర్భేణ స్ఫుటతరసంవిదా స్తవేన |
యః స్తౌతి ప్రచురతరం మహాగణేశం
తస్యేయం భవతి వశంవదా త్రిలోకీ || 16 ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీరాఘవచైతన్య విరచితం మహాగణపతి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |