శ్రీ కుమారీ స్తోత్రం – Sri Kumari Stotram

జగత్పూజ్యే జగద్వంద్యే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
పూజాం గృహాణ కౌమారి జగన్మాతర్నమోఽస్తు తే || 1 ||

త్రిపురాం త్రిగుణాధారాం త్రివర్గజ్ఞానరూపిణీమ్ |
త్రైలోక్యవందితాం దేవీం త్రిమూర్తిం పూజయామ్యహమ్ || 2 ||

కలాత్మికాం కలాతీతాం కారుణ్యహృదయాం శివామ్ |
కల్యాణజననీం దేవీం కల్యాణీం పూజయామ్యహమ్ || 3 ||

అణిమాదిగుణాధరామకారాద్యక్షరాత్మికామ్ |
అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || 4 ||

కామచారీం శుభాం కాంతాం కాలచక్రస్వరూపిణీమ్ |
కామదాం కరుణోదారాం కాలికాం పూజయామ్యహమ్ || 5 ||

చండవీరాం చండమాయాం చండముండప్రభంజినీమ్ |
పూజయామి సదా దేవీం చండికాం చండవిక్రమామ్ || 6 ||

సదానందకరీం శాంతాం సర్వదేవనమస్కృతామ్ |
సర్వభూతాత్మికాం లక్ష్మీం శాంభవీం పూజయామ్యహమ్ || 7 ||

దుర్గమే దుస్తరే కార్యే భవదుఃఖవినాశినీమ్ |
పూజయామి సదా భక్త్యా దుర్గాం దుర్గార్తినాశినీమ్ || 8 ||

సుందరీం స్వర్ణవర్ణాభాం సుఖసౌభాగ్యదాయినీమ్ |
సుభద్రజననీం దేవీం సుభద్రాం పూజయామ్యహమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ కుమారీ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |