శ్రీ కుమార స్తుతిః (దేవ కృతం) – Sri Kumara Stuti (Deva Krutam)

దేవా ఊచుః |
నమః కళ్యాణరూపాయ నమస్తే విశ్వమంగళ |
విశ్వబంధో నమస్తేఽస్తు నమస్తే విశ్వభావన || 1 ||

నమోఽస్తు తే దానవవర్యహంత్రే |
బాణాసురప్రాణహరాయ దేవ
ప్రలంబనాశాయ పవిత్రరూపిణే
నమో నమః శంకరతాత తుభ్యమ్ || 2 ||

త్వమేవ కర్తా జగతాం భర్తా
త్వమేవ హర్తా శుచిజ ప్రసీద |
ప్రపంచభూతస్తవ లోకబింబః
ప్రసీద శంభ్వాత్మజ దీనబంధో || 3 ||

దేవరక్షాకర స్వామిన్ రక్ష నః సర్వదా ప్రభో |
దేవప్రాణావనకర ప్రసీద కరుణాకర || 4 ||

హత్వా తే తారకం దైత్యం పరివారయుతం విభో |
మోచితాః సకలా దేవా విపద్భ్యః పరమేశ్వర || 5 ||

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే రుద్రసంహితాయాం కుమారఖండే ద్వాదశోఽధ్యాయే తారకవధానంతరం దేవైః కృత కుమార స్తుతిః |