శ్రీ కుబ్జికా వర్ణన స్తోత్రం – Sri Kubjika Varnana Stotram

నీలోత్పలదళశ్యామా షడ్వక్త్రా షట్ప్రకాశకా |
చిచ్ఛక్తిరష్టాదశాఖ్యా బాహుద్వాదశసంయుతా || 1 ||

సింహాసనసుఖాసీనా ప్రేతపద్మోపరిస్థితా |
కులకోటిసహస్రాఖ్యా కర్కోటో మేఖలాస్థితః || 2 ||

తక్షకేణోపరిష్టాచ్చ గలే హారశ్చ వాసుకిః |
కులికః కర్ణయోర్యస్యాః కూర్మః కుండలమండలః || 3 ||

భ్రువోః పద్మో మహాపద్మో వామే నాగః కపాలకః |
అక్షసూత్రం ఖట్వాంగం శంఖం పుస్తం దక్షిణే || 4 ||

త్రిశూలం దర్పణం ఖడ్గం రత్నమాలాంకుశం ధనుః |
శ్వేతమూర్ధం ముఖం దేవ్యా ఊర్ధ్వశ్వేతం తథాఽపరమ్ || 5 ||

పూర్వాస్యం పాండురం క్రోధి దక్షిణం కృష్ణవర్ణకమ్ |
హిమకుందేందుభం సౌమ్యం బ్రహ్మా పాదతలే స్థితః || 6 ||

విష్ణుస్తు జఘనే రుద్రో హృది కంఠే తథేశ్వరః |
సదాశివో లలాటే స్యాచ్ఛివస్తస్యోర్ధ్వతః స్థితః |
ఆఘూర్ణితా కుబ్జికైవం ధ్యేయా పూజాదికర్మసు || 7 ||

ఇత్యాగ్నేయే మహాపురాణే కుబ్జికాపూజాకథనం నామ చతుశ్చత్వారింశదధికశతతమోఽధ్యాయే కుబ్జికా వర్ణన స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |