శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్) – Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ


ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా
స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య |
నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే
బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || 1 ||

త్వమేవ సత్త్వం రజస్తమశ్చ
త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః |
తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక-
స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || 2 ||

త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని-
స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః |
ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాదిభేద-
స్త్వామేకం శరణముపైమి దేవమీశమ్ || 3 ||

సాంఖ్యాస్త్వామగుణమథాహురేకరూపం
యోగస్త్వాం సతతముపాసతే హృదిస్థమ్ |
దేవాస్త్వామభిదధతీహ రుద్రమగ్నిం
త్వామేకం శరణముపైమి దేవమీశమ్ || 4 ||

త్వత్పాదే కుసుమమథాపి పత్రమేకం
దత్వాసౌ భవతి విముక్త విశ్వబంధః |
సర్వాఘం ప్రణుదతి సిద్ధయోగజుష్టం
స్మృత్వా తే పదయుగళం భవత్ప్రసాదాత్ || 5 ||

యస్యా శేషవిభాగహీన మమలం హృద్యంతరావస్థితం
తత్త్వం జ్యోతిరనంతమేకమమరం సత్యం పరం సర్వగమ్ |
స్థానం ప్రాహురనాదిమధ్యనిధనం యస్మాదిదం జాయతే
నిత్యం త్వామనుయామి సత్యవిభవం విశ్వేశ్వరం తం శివమ్ || 6 ||

ఓం నమో నీలకంఠాయ త్రినేత్రాయ రంహసే |
మహాదేవాయ తే నిత్యమీశానాయ నమో నమః || 7 ||

నమః పినాకినే తుభ్యం నమో దండాయ ముండినే |
నమస్తే వజ్రహస్తాయ దిగ్వస్త్రాయ కపర్దినే || 8 ||

నమో భైరవనాథాయ హరాయ నిషంగిణే |
నాగయజ్ఞోపవీతాయ నమస్తే వహ్ని తేజసే || 9 ||

నమోఽస్తు తే గిరీశాయ స్వాహాకారాయ తే నమః |
నమో ముక్తాట్టహాసాయ భీమాయ నమో నమః || 10 ||

నమస్తే కామనాశాయ నమః కాలప్రమాథినే |
నమో భైరవరూపాయ కాలరూపాయ దంష్ట్రిణే || 11 ||

నమోఽస్తు తే త్ర్యంబకాయ నమస్తే కృత్తివాసనే |
నమోఽంబికాధిపతయే పశూనాం పతయే నమః || 12 ||

నమస్తే వ్యోమరూపాయ వ్యోమాధిపతయే నమః |
నరనారీశరీరాయ సాంఖ్య యోగప్రవర్తినే || 13 ||

నమో దైవతనాథాయ నమో దైవతలింగినే |
కుమారగురవే తుభ్యం దేవదేవాయ తే నమః || 14 ||

నమో యజ్ఞాధిపతయే నమస్తే బ్రహ్మచారిణే |
మృగవ్యాధాఽధిపతయే బ్రహ్మాధిపతయే నమః || 15 ||

నమో భవాయ విశ్వాయ మోహనాయ నమో నమః |
యోగినే యోగగమ్యాయ యోగమాయాయ తే నమః || 16 ||

నమో నమో నమస్తుభ్యం భూయో భూయో నమో నమః |
మహ్యం సర్వాత్మనా కామాన్ ప్రయచ్ఛ పరమేశ్వర || 17 ||

ఏవం హి భక్త్యా దేవేశమభిష్టూయ మాధవః |
పపాత పాదయోర్విప్రా దేవదేవస్య దండవత్ || 18 ||

ఉత్థాప్య భగవాన్ సోమః కృష్ణం కేశినిషూదనమ్ |
బభాషే మధురం వాక్యం మేఘగంభీరనిస్స్వనమ్ || 19 ||

ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే శ్రీకృష్ణకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |