శ్రీ కార్తికేయ పంచకం – Sri Karthikeya Panchakam

విమలనిజపదాబ్జం వేదవేదాంతవేద్యం
మమ కులగురునాథం వాద్యగానప్రమోదమ్ |
రమణసుగుణజాలం రంగరాడ్భాగినేయం
కమలజనుతపాదం కార్తికేయం నమామి || 1 ||

శివశరవణజాతం శైవయోగప్రభావం
భవహితగురునాథం భక్తబృందప్రమోదమ్ |
నవరసమృదుపాదం నాథ హ్రీంకారరూపం
కవనమధురసారం కార్తికేయం భజామి || 2 ||

పాకారాతిసుతాముఖాబ్జమధుపం బాలేందుమౌళీశ్వరం
లోకానుగ్రహకారణం శివసుతం లోకేశతత్త్వప్రదమ్ |
రాకాచంద్రసమానచారువదనం రంభోరువల్లీశ్వరం
హ్రీంకారప్రణవస్వరూపలహరీం శ్రీకార్తికేయం భజే || 3 ||

మహాదేవాజ్జాతం శరవణభవం మంత్రశరభం
మహత్తత్త్వానందం పరమలహరీ మంత్రమధురమ్ |
మహాదేవాతీతం సురగణయుతం మంత్రవరదం
గుహం వల్లీనాథం మమ హృది భజే గృధ్రగిరిశమ్ || 4 ||

నిత్యాకారం నిఖిలవరదం నిర్మలం బ్రహ్మతత్త్వం
నిత్యం దేవైర్వినుతచరణం నిర్వికల్పాదియోగమ్ |
నిత్యానందం నిగమవిదితం నిర్గుణం దేవదేవం
నిత్యం వందే మమ గురువరం నిర్మమం కార్తికేయమ్ || 5 ||

పంచకం కార్తికేయస్య యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి |
కార్తికేయ ప్రసాదాత్స సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్ || 6 ||

ఇతి శ్రీ కార్తికేయ పంచకమ్ ||