శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకం – Sri Hatakeshwara Ashtakam

జటాతటాంతరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరం
లలాటనేత్రమిందునావిరాజమానశేఖరమ్ |
లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 1 ||

పురాంధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకం
మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ |
జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 2 ||

మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయం
మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ |
మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచంద్రవిగ్రహం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 3 ||

భజంతి హాటకేశ్వరం సుభక్తిభావతోత్రయే
భజంతి హాటకేశ్వరం ప్రమాణమాత్ర నాగరాః |
ధనేన తేజ సాధికాః కులేన చాఽఖిలోన్నతాః
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 4 ||

సదాశివోఽహమిత్యహర్నిశం భజేత యో జనాః
సదా శివం కరోతి తం సంశయోఽత్ర కశ్చన |
అహో దయాలుతా మహేశ్వరస్య దృశ్యతాం బుధా
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 5 ||

ధరాధరాత్మజాపతే త్రిలోచనేశ శంకరం
గిరీశ చంద్రశేఖరాఽహిరాజభూషణేశ్వరః |
మహేశ నందివాహనేతి సంఘటన్నహర్నిశం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 6 ||

మహేశ పాహి మాం ముదా గిరీశ పాహి మాం సదా
భవార్ణవే నిమజ్జతస్త్వమేవ మేఽసి తారకః |
కరావలంబనం ఝటిత్యహోఽధునా ప్రదీయతాం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 7 ||

ధరాధరేశ్వరేశ్వరం శివం నిధీశ్వరేశ్వరం
సురాసురేశ్వరం రమాపతీశ్వరం మహేశ్వరమ్ |
ప్రచండ చండికేశ్వరం వినీత నందికేశ్వరం
నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || 8 ||

హాటకేశస్య భక్త్యా యో హాటకేశాష్టకం పఠేత్ |
హాటకేశ ప్రసాదేన హాటకేశత్వమాప్నుయాత్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకమ్ సంపూర్ణం |