శ్రీ హరిహర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram

గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే
శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే |
దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 1 ||

గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ
వైకుణ్ఠ కైటభరిపో కమఠాఽబ్జపాణే |
భూతేశ ఖణ్డపరశో మృడ చణ్డికేశ
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 2 ||

విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే
గౌరీపతే గిరిశ శఙ్కర చన్ద్రచూడ |
నారాయణాఽసురనిబర్హణ శార్ఙ్గపాణే
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 3 ||

మృత్యుఞ్జయోగ్ర విషమేక్షణ కామశత్రో
శ్రీకాన్త పీతవసనాఽమ్బుదనీల శౌరే |
ఈశాన కృత్తివసన త్రిదశైకనాథ
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 4 ||

లక్ష్మీపతే మధురిపో పురుషోత్తమాద్య
శ్రీకణ్ఠ దిగ్వసన శాన్త పినాకపాణే |
ఆనన్దకన్ద ధరణీధర పద్మనాభ
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 5 ||

సర్వేశ్వర త్రిపురసూదన దేవదేవ
బ్రహ్మణ్యదేవ గరుడధ్వజ శఙ్ఖపాణే |
త్ర్యక్షోరగాభరణ బాలమృగాఙ్కమౌలే
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 6 ||

శ్రీరామ రాఘవ రమేశ్వర రావణారే
భూతేశ మన్మథరిపో ప్రమథాధినాథ |
చాణూరమర్దన హృషీకపతే మురారే
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 7 ||

శూలిన్ గిరీశ రజనీశకలావతంస
కంసప్రణాశన సనాతన కేశినాశ |
భర్గ త్రినేత్ర భవ భూతపతే పురారే
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 8 ||

గోపీపతే యదుపతే వసుదేవసూనో
కర్పూరగౌర వృషభధ్వజ ఫాలనేత్ర |
గోవర్ధనోద్ధరణ ధర్మధురీణ గోప
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 9 ||

స్థాణో త్రిలోచన పినాకధర స్మరారే
కృష్ణాఽనిరుద్ధ కమలాకర కల్మషారే |
విశ్వేశ్వర త్రిపథగార్ద్రజటాకలాప
త్యాజ్యా భటా ఇతి సన్తతమామనన్తి || 10 ||

అష్టోత్తరాధికశతేన సుచారునామ్నాం
సన్దర్భితాం లలితరత్నకదమ్బకేన |
సన్నాయకాం దృఢగుణాం నిజకణ్ఠగతాం యో
కుర్యాదిమాం స్రజమహో యమం పశ్యేత్ || 11 ||

గణావూచుః
ఇత్థం ద్విజేన్ద్ర నిజభృత్యగణాన్సదైవ
సంశిక్షయేదవనిగాన్స హి ధర్మరాజః |
అన్యేఽపి యే హరిహరాఙ్కధరా ధరాయాం
తే దూరతః పునరహో పరివర్జనీయాః || 12 ||

అగస్త్య ఉవాచ
యో ధర్మరాజ రచితాం లలితప్రబన్ధాం
నామావళిం సకలకల్మషబీజహన్త్రీమ్ |
ధీరోఽత్ర కౌస్తుభభృతః శశిభూషణస్య
నిత్యం జపేత్ స్తనరసం పిబేత్స మాతుః || 13 ||

ఇతి శృణ్వన్కథాం రమ్యాం శివ శర్మా ప్రియేఽనఘామ్ |
ప్రహర్షవక్త్రః పురతో దదర్శ సరసీం పురీమ్ || 14 ||

ఇతి శ్రీస్కన్దమహాపురాణే కాశీఖణ్డపూర్వార్ధే యమప్రోక్తం శ్రీహరిహరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||