శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం – Sri Halasyesha Ashtakam

కుండోదర ఉవాచ |


శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో
శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధకసురారాతీంద్రవక్షస్థల |
కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 1 ||

కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక
నీలార్ధాంగ నివేశనిర్జరధునీభాస్వజ్జటామండల |
కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 2 ||

ఫాలాక్షప్రభవప్రభంజనసఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా-
-
తూలానంగకచారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ |
శైలాదిప్రముఖైర్గణైః స్తుతగణ త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 3 ||

మాలాకల్పితమాలుధానఫణసన్మాణిక్యభాస్వత్తనో
మూలాధార జగత్త్రయస్య మురజిన్నేత్రారవిందార్చిత |
సారాకారభుజాసహస్ర గిరిశ త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 4 ||

బాలాదిత్యసహస్రకోటిసదృశోద్యద్వేగవత్యాపగా-
-
వేలాభూమివిహారనిష్ఠ విబుధస్రోతస్వినీశేఖర |
బాలావర్ణ్యకవిత్వభూమిసుఖద త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 5 ||

కీలాలావనిపావకానిలనభశ్చంద్రార్కయజ్వాకృతే
కీలానేకసహస్రసంకులశిఖస్తంభస్వరూపామిత |
చోళాదీష్టగృహాంగనావిభవద త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 6 ||

లీలార్థాంజలిమేకమేవ చరతాం సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రద
స్థూలాశేషచరాచరాత్మక జగత్ స్థూణాష్టమూర్తే గురో |
తాలాంకానుజ ఫల్గునప్రియకర త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 7 ||

హాలాస్యాగతదేవదైత్యమునిసంగీతాపదానక్వణ-
-
త్తూలాకోటిమనోహరాంఘ్రికమలానందాపవర్గప్రద |
శ్రీలీలాకర పద్మనాభవరద త్రాయేత తే సంతతం
హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || 8 ||

లీలానాదరమోహతః కపటతో యద్వా కదంబాటవీ-
-
హాలాస్యాధిపతీష్టమష్టకమిదం సర్వేష్టసందోహనమ్ |
హాలాపానఫలాన్విహాయ సంతతం సంకీర్తయంతీహ యే
తే లాక్షార్ద్రపదాబలాభిరఖిలాన్ భోగాన్ లభంతే సదా || 9 ||

ఇతి శ్రీహాలాస్యమహాత్మ్యే కుండోదరకృతం శ్రీహాలాస్యేశాష్టకమ్ సంపూర్ణం |