శ్రీ గణేశ నామాష్టకం – Sri Ganesha Namashtakam

శ్రీవిష్ణురువాచ |
గణేశమేకదంతం హేరంబం విఘ్ననాయకమ్ |
లంబోదరం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం గుహాగ్రజమ్ || 1 ||

నామాష్టార్థం పుత్రస్య శృణు మాతర్హరప్రియే |
స్తోత్రాణాం సారభూతం సర్వవిఘ్నహరం పరమ్ || 2 ||

జ్ఞానార్థవాచకో గశ్చ ణశ్చ నిర్వాణవాచకః |
తయోరీశం పరం బ్రహ్మ గణేశం ప్రణమామ్యహమ్ || 3 ||

ఏకశబ్దః ప్రధానార్థో దంతశ్చ బలవాచకః |
బలం ప్రధానం సర్వస్మాదేకదంతం నమామ్యహమ్ || 4 ||

దీనార్థవాచకో హేశ్చ రంబః పాలకవాచకః |
దీనానాం పరిపాలకం హేరంబం ప్రణమామ్యహమ్ || 5 ||

విపత్తివాచకో విఘ్నో నాయకః ఖండనార్థకః |
విపత్ఖండనకారకం నమామి విఘ్ననాయకమ్ || 6 ||

విష్ణుదత్తైశ్చ నైవేద్యైర్యస్య లంబోదరం పురా |
పిత్రా దత్తైశ్చ వివిధైర్వందే లంబోదరం తమ్ || 7 ||

శూర్పాకారౌ యత్ కర్ణౌ విఘ్నవారణకారణౌ |
సంపదౌ జ్ఞానరూపౌ శూర్పకర్ణం నమామ్యహమ్ || 8 ||

విష్ణుప్రసాదపుష్పం యన్మూర్ధ్ని మునిదత్తకమ్ |
తం గజేంద్రవక్త్రయుక్తం గజవక్త్రం నమామ్యహమ్ || 9 ||

గుహస్యాగ్రే జాతోఽయమావిర్భూతో హరాలయే |
వందే గుహాగ్రజం దేవం సర్వదేవాగ్రపూజితమ్ || 10 ||

ఏతన్నామాష్టకం స్తోత్రం నానార్థసంయుతం శుభమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం సుఖీ సర్వతో జయీ || 11 ||

తతో విఘ్నాః పలాయంతే వైనతేయాద్యథోరగాః |
గణేశ్వరప్రసాదేన మహాజ్ఞానీ భవేద్ధ్రువమ్ || 12 ||

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం భార్యార్థీ విపులాం స్త్రియమ్ |
మహాజడః కవీంద్రశ్చ విద్యావాంశ్చ భవేద్ధ్రువమ్ || 13 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే గణపతిఖండే విష్ణూపదిష్టం శ్రీగణేశనామాష్టకమ్ సంపూర్ణం |