శ్రీ గణేశ మానస పూజా – Sri Ganesha Manasa Puja

గృత్సమద ఉవాచ |
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి
బందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని |
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం
బ్రాహ్మే జగన్మంగళకం కురుష్వ || 1 ||

ఏవం మయా ప్రార్థిత విఘ్నరాజః
చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః |
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమంతి దేవాః
శంభ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాహమ్ || 2 ||

శౌచాదికం తే పరికల్పయామి
హేరంబ వై దంతవిశుద్ధిమేవమ్ |
వస్త్రేణ సంప్రోక్ష్య ముఖారవిందం
దేవం సభాయాం వినివేశయామి || 3 ||

ద్విజాదిసర్వైరభివందితం
శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః |
సంభాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం
సుమండపం కల్ప్య నివేశయామి || 4 ||

రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబింబితం తం
పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం |
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం
సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి || 5 ||

సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ
పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః |
సువాసితం నీరమథో గృహాణ
చిత్తేన దత్తం సుఖోష్ణభావమ్ || 6 ||

తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ
సంప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి |
చిత్తేన భావప్రియ దీనబంధో
మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే || 7 ||

కర్పూరకైలాదిసువాసితం తు
సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ |
ఆచమ్య తేనైవ గజానన త్వం
కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు || 8 ||

ప్రవాలముక్తాఫలహాటకాద్యైః
సుసంస్కృతం హ్యంతరభావకేన |
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ
మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుంఢే || 9 ||

సౌగంధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం
సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ |
పునస్తథాచమ్య వినాయక త్వం
భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు || 10 ||

సువాసితం చంపకజాతికాద్యైః
తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుంఢే |
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి
సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ || 11 ||

తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహం
అనేకతీర్థాహృతకేన ఢుంఢే |
చిత్తేన శుద్ధేన స్నాపయామి
స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ || 12 ||

తతః పయఃస్నానమచింత్యభావ
గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ |
పునర్దధిస్నానమనామయ త్వం
చిత్తేన దత్తం జలస్య చైవ || 13 ||

తతో ఘృతస్నానమపారవంద్య
సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద |
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు
తతో మధుస్నానమథో జలస్య || 14 ||

సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ
స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుంఢే |
తతో జలస్నానమఘాపహంతృ
విఘ్నేశ మాయాభ్రమం వారయాశు || 15 ||

సుయక్షపంకస్థమథో గృహాణ
స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ |
కౌమండలీసంభవజం కురుష్వ
విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు || 16 ||

తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం
సంపూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః |
అపారకైర్మండలభూతబ్రహ్మ-
-
ణస్పత్యకైస్తం హ్యభిషేచయామి || 17 ||

తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోంఛనం త్వం
గృహాణ చిత్తేన మయా సుకల్పితమ్ |
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుంఢే
హ్యాచాంతమేవం కురు విఘ్నరాజ || 18 ||

అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే
హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే |
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం
తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ || 19 ||

ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ
చిత్తేన దత్తం ముఖముత్తరీయమ్ |
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం
నమో యథా తారకసంయుతం తు || 20 ||

యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం
సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ |
భావేన దత్తం గణనాథ తత్త్వం
గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ || 21 ||

ఆచాంతమేవం మనసా ప్రదత్తం
కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుంఢే |
పునశ్చ కౌమండలకేన పాహి విశ్వం
ప్రభో ఖేలకరం సదా తే || 22 ||

ఉద్యద్ దినేశాభమథో గృహాణ
సిందూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ |
సర్వాంగసంలేపనమాదరాద్వై
కురుష్వ హేరంబ తేన పూర్ణమ్ || 23 ||

సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం
దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై |
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ
బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ || 24 ||

విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుంఢే
యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ |
దత్తాని నానాపదకుండలాని
గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ || 25 ||

శుండావిభూషార్థమనంతఖేలిన్
సువర్ణజం కంచుకమాగృహాణ |
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా -
-
ద్దత్తం ప్రభో తత్సఫలం కురుష్వ || 26 ||

సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుంఢే
సదైకదంతాభరణాని కల్ప్య |
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ
దత్తాని దంతస్య శోభనార్థమ్ || 27 ||

రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని
గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య |
సంభూషయ త్వం కటకాని నాథ
చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ || 28 ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణ-
-
సంభూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ |
తథాంగులీష్వంగులికం గణేశ
చిత్తేన సంశోభయ తత్పరేశ || 29 ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుంఢే
కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని |
సువర్ణజాని ప్రమథాధినాథ
గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ || 30 ||

ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం
సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కంఠే |
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా
ఉరోదరే శోభయ విఘ్నరాజ || 31 ||

చంద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం
వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ |
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే
భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ || 32 ||

చింతామణిం చింతితదం పరేశ
హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ |
మణిం సదానందసుఖప్రదం
విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ || 33 ||

నాభౌ ఫణీశం సహస్రశీర్షం
సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ |
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన
వరప్రదానం సఫలం పరేశ || 34 ||

కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం
కాంచీం సుచిత్తేన ధారయామి |
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే
ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే || 35 ||

హేరంబ తే రత్నసువర్ణయుక్తే
సునూపురే మంజిరకే తథైవ |
సుకింకిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా
సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే || 36 ||

ఇత్యాది నానావిధభూషణాని
తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని |
సంభూషయామ్యేవ త్వదంగకేషు
విచిత్రధాతుప్రభవాని ఢుంఢే || 37 ||

సుచందనం రక్తమమోఘవీర్యం
సుఘర్షితం హ్యష్టకగంధముఖ్యైః |
యుక్తం మయా కల్పితమేకదంత
గృహాణ తే త్వంగవిలేపనార్థమ్ || 38 ||

లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగంధై-
-
రంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ |
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం
తతః సురక్తం రవిమేవ ఫాలే || 39 ||

ఘృతేన వై కుంకుమకేన రక్తాన్
సుతండులాంస్తే పరికల్పయామి |
ఫాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి
భక్తాన్ సుభక్తిప్రియ దీనబంధో || 40 ||

గృహాణ భో చంపకమాలతీని
జలపంకజాని స్థలపంకజాని |
చిత్తేన దత్తాని మల్లికాని
పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని || 41 ||

పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ
హేరంబ మందారశమీదళాని |
మయా సుచిత్తేన ప్రకల్పితాని
హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు || 42 ||

దూర్వాంకురాన్వై మనసా ప్రదత్తాం-
-
స్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన్ |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం
హీనాంశ్చ సర్వోపరి వక్రతుండ || 43 ||

దశాంగభూతం మనసా మయా తే
ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుంఢే |
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ
సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల || 44 ||

దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే
దత్తం మయా మానసకం గణేశ |
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాది-
-
తైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే || 45 ||

భోజ్యం లేహ్యం గణరాజ పేయం
చోష్యం నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ |
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే
సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ || 46 ||

సువాసితం భోజనమధ్యభాగే
జలం మయా దత్తమథో గృహాణ |
కమండలుస్థం మనసా గణేశ
పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారిన్ || 47 ||

తతః కరోద్ వర్తనకం గృహాణ
సౌగంధ్యయుక్తం ముఖమార్జనాయ |
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన
సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుంఢే || 48 ||

పునస్తథాచమ్య సువాసితం
దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ |
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే
సంప్రోంఛనం హస్తముఖే కరోమి || 49 ||

ద్రాక్షాదిరంభాఫలచూతకాని
ఖార్జూరకార్కంధుకదాడిమాని |
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య
గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుంఢే || 50 ||

పునర్జలేనైవ కరాదికం తే
సంక్షాలయామి మనసా గణేశ |
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ
మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ || 51 ||

అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం
తాంబూలకం తే మనసా మయా వై |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం
సదా సకృత్తుండవిశోధనార్థమ్ || 52 ||

తతో మయా కల్పితకే గణేశ
మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే |
మందారకార్పాసకయుక్తవస్త్రై-
-
రనర్ఘ్యసంఛాదితకే ప్రసీద || 53 ||

తతస్త్వదీయావరణం పరేశ
సంపూజయామి మనసా యథావత్ |
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు
త్వత్ ప్రీతికామార్థమనాథబంధో || 54 ||

గృహాణ లంబోదర దక్షిణాం తే
హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ |
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం
పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ || 55 ||

రాజోపచారాన్వివిధాన్ గృహాణ
హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్ గణనాథ ఢుంఢే
హ్యపారసంఖ్యాన్ స్థిరజంగమాంస్తే || 56 ||

దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే
గృహాణ దత్తాన్మనసా మయా వై |
పదార్థభూతాన్ స్థిరజంగమాంశ్చ
హేరంబ మాం తారయ మోహభావాత్ || 57 ||

మందారపుష్పాణి శమీదళాని
దూర్వాంకురాంస్తే మనసా దదామి |
హేరంబ లంబోదర దీనపాల
గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే || 58 ||

తతో హరిద్రామబిరం గులాలం
సిందూరకం తే పరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తు సువాసభూతైః
గృహాణ బ్రహ్మేశ్వర శోభనార్థమ్ || 59 ||

తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా
ఇంద్రాదయః శేషముఖాస్తథాన్యే |
మునీంద్రకాః సేవకభావయుక్తాః
సభాసనస్థం ప్రణమంతి ఢుంఢిమ్ || 60 ||

వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం
సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధిభిస్తమ్ |
అత్యంతభావేన సుసేవతే తు
మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా || 61 ||

గణేశ్వరం దక్షిణభాగసంస్థా
బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః |
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశ
మాయాసు సాంఖ్యప్రదచిత్తరూపాః || 62 ||

ప్రమోదమోదాదయః పృష్ఠభాగే
గణేశ్వరం భావయుతా భజంతే |
భక్తేశ్వరా ముద్గలశంభుముఖ్యాః
శుకాదయస్తం స్మ పురో భజంతే || 63 ||

గంధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ
గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ |
నృత్యం కలాయుక్తమథో పురస్తా-
-
చ్చక్రుస్తథా హ్యప్సరసో విచిత్రమ్ || 64 ||

ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః
సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి |
చిత్తేన ధ్యాత్వా తు నిరంజనం వై
కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ || 65 ||

చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం
తథాంకుశం దంతయుతం తమేవమ్ |
త్రినేత్రయుక్తం త్వభయంకరం తం
మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ || 66 ||

సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం
విభూతిభిః సేవితపాదపద్మమ్ |
ధ్యాయేద్ గణేశం వివిధప్రకారైః
సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ || 67 ||

తతో జపం వై మనసా కరోమి
స్వమూలమంత్రస్య విధానయుక్తమ్ |
అసంఖ్యభూతం గణరాజ హస్తే
సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుంఢే || 68 ||

ఆరార్తికాం కర్పూరకాదిభూతాం
అపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ |
చిత్తేన లంబోదర తాం గృహాణ
హ్యజ్ఞానధ్వాంతాఘహరాం నిజానామ్ || 69 ||

వేదేషు విఘ్నేశ్వరకైః సుమంత్రైః
సుమంత్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ |
గృహాణ చిత్తేన మయా ప్రదత్తం
అపారవృత్త్యా త్వథ మంత్రపుష్పమ్ || 70 ||

అపారవృత్యా స్తుతిమేకదంతం
గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ |
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః
సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే || 71 ||

ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా
గృహాణ లంబోదర భావయుక్తాః |
సంఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా
భక్తాన్ సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై || 72 ||

నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ
సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ |
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే
సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు || 73 ||

న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చేత్
తదర్థమంతే మనసా గృహాణ |
దూర్వాంకురాన్ విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్
సంపూర్ణమేవం కురు పూజనం మే || 74 ||

క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్
సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ |
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ
సంప్రార్థయామి మనసా గణేశ || 75 ||

తతః ప్రసన్నేన గజాననేన
దత్తం ప్రసాదం శిరసాభివంద్య |
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి
చిత్తేన విఘ్నేశ్వరమానతోఽస్మి || 76 ||

ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మాద్
గతస్తతస్త్వంతరధానశక్త్యా |
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే
గతాః సుచిత్తేన చింతయామి || 77 ||

సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ
భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ |
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావైః
భక్తైర్గణేశస్య ఖేలయామి || 78 ||

ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం
చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి |
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం
విశ్వేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ || 79 ||

గణేశపాదోదకపానకం
హ్యుచ్ఛిష్టగంధస్య సులేపనం తు |
నిర్మాల్యసంధారణకం సుభోజ్యం
లంబోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ || 80 ||

యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా
గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ |
ప్రసీద నిత్యం తవ పాదభక్తం
కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో || 81 ||

తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి
మందారకార్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ |
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం
తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ || 82 ||

సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా సహితం గణేశ
సునిద్రితం వీక్ష్య తథాహమేవ |
గత్వా స్వవాసం కరోమి నిద్రాం
ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః || 83 ||

ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే
దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ |
మహ్యం తేనైవ కృతార్థరూపో
భవామి భక్తిరసలాలసోఽహమ్ || 84 ||

గార్గ్య ఉవాచ |
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమదో మహాయశాః |
చకార మానసీం పూజాం యోగీంద్రాణాం గురుః స్వయమ్ || 85 ||