శ్రీ గణేశ కీలక స్తోత్రం – Sri Ganesha Kilaka Stotram

దక్ష ఉవాచ |
గణేశకీలకం బ్రహ్మన్ వద సర్వార్థదాయకమ్ |
మంత్రాదీనాం విశేషేణ సిద్ధిదం పూర్ణభావతః || 1 ||

ముద్గల ఉవాచ |
కీలకేన విహీనాశ్చ మంత్రా నైవ సుఖప్రదాః |
ఆదౌ కీలకమేవం వై పఠిత్వా జపమాచరేత్ || 2 ||

తదా వీర్యయుతా మంత్రా నానాసిద్ధిప్రదాయకాః |
భవంతి నాత్ర సందేహః కథయామి యథాశ్రుతమ్ || 3 ||

సమాదిష్టం చాంగిరసా మహ్యం గుహ్యతమం పరమ్ |
సిద్ధిదం వై గణేశస్య కీలకం శృణు మానద || 4 ||

అస్య శ్రీగణేశకీలకస్య శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీగణపతిర్దేవతా | ఓం గం యోగాయ స్వాహా | ఓం గం బీజమ్ | విద్యాఽవిద్యాశక్తిగణపతి ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ఛందఋష్యాదిన్యాసాంశ్చ కుర్యాదాదౌ తథా పరాన్ | ఏకాక్షరస్యైవ దక్ష షడంగానాచరేత్ సుధీః || 5 ||

తతో ధ్యాయేద్ గణేశానం జ్యోతీరూపధరం పరమ్ |
మనోవాణీవిహీనం చతుర్భుజవిరాజితమ్ || 6 ||

శుండాదండముఖం పూర్ణం ద్రష్టుం నైవ ప్రశక్యతే |
విద్యాఽవిద్యాసమాయుక్తం విభూతిభిరుపాసితమ్ || 7 ||

ఏవం ధ్యాత్వా గణేశానం మానసైః పూజయేత్ పృథక్ |
పంచోపచారకైర్దక్ష తతో జపం సమాచరేత్ || 8 ||

ఏకవింశతివారం తు జపం కుర్యాత్ ప్రజాపతే |
తతః స్తోత్రం సముచ్చార్య పశ్చాత్ సర్వం సమాచరేత్ || 9 ||

రూపం బలం శ్రియం దేహి యశో వీర్యం గజానన |
మేధాం ప్రజ్ఞాం తథా కీర్తిం విఘ్నరాజ నమోఽస్తు తే || 10 ||

యదా దేవాదయః సర్వే కుంఠితా దైత్యపైః కృతాః |
తదా త్వం తాన్ నిహత్య స్మ కరోషి వీర్యసంయుతాన్ || 11 ||

తథా మంత్రా గణేశాన కుంఠితాశ్చ దురాత్మభిః |
శాపైశ్చ తాన్ సవీర్యాంస్తే కురుష్వ త్వం నమో నమః || 12 ||

శక్తయః కుంఠితాః సర్వాః స్మరణేన త్వయా ప్రభో |
జ్ఞానయుక్తాః సవీర్యాశ్చ కృతా విఘ్నేశ తే నమః || 13 ||

చరాచరం జగత్సర్వం సత్తాహీనం యదా భవేత్ |
త్వయా సత్తాయుతం ఢుంఢే స్మరణేన కృతం తే || 14 ||

తత్త్వాని వీర్యహీనాని యదా జాతాని విఘ్నప |
స్మృత్యా తే వీర్యయుక్తాని పునర్జాతాని తే నమః || 15 ||

బ్రహ్మాణి యోగహీనాని జాతాని స్మరణేన తే |
యదా పునర్ గణేశాన యోగయుక్తాని తే నమః || 16 ||

ఇత్యాది వివిధం సర్వం స్మరణేన తే ప్రభో |
సత్తాయుక్తం బభూవైవ విఘ్నేశాయ నమో నమః || 17 ||

తథా మంత్రా గణేశాన వీర్యహీనా బభూవిరే |
స్మరణేన పునర్ఢుంఢే వీర్యయుక్తాన్ కురుష్వ తే || 18 ||

సర్వం సత్తాసమాయుక్తం మంత్రపూజాదికం ప్రభో |
మమ నామ్నా భవతు తే వక్రతుండాయ తే నమః || 19 ||

ఉత్కీలయ మహామంత్రాన్ జపేన స్తోత్రపాఠతః |
సర్వసిద్ధిప్రదా మంత్రా భవంతు త్వత్ ప్రసాదతః || 20 ||

గణేశాయ నమస్తుభ్యం హేరంబాయైకదంతినే |
స్వానందవాసినే తుభ్యం బ్రహ్మణస్పతయే నమః || 21 ||

గణేశకీలకమిదం కథితం తే ప్రజాపతే |
శివప్రోక్తం తు మంత్రాణాముత్ కీలనకరం పరమ్ || 22 ||

యః పఠిష్యతి భావేన జప్త్వా తే మంత్రముత్తమమ్ |
సర్వసిద్ధిమాప్నోతి నానామంత్రసముద్భవామ్ || 23 ||

ఏనం త్యక్త్వా గణేశస్య మంత్రం జపతి నిత్యదా |
సర్వఫలహీనశ్చ జాయతే నాత్ర సంశయః || 24 ||

సర్వసిద్ధిప్రదం ప్రోక్తం కీలకం పరమాద్భుతమ్ |
పురానేన స్వయం శంభుర్మంత్రజాం సిద్ధిమాలభత్ || 25 ||

విష్ణుబ్రహ్మాదయో దేవా మునయో యోగినః పరే |
అనేన మంత్రసిద్ధిం తే లేభిరే ప్రజాపతే || 26 ||

ఐలః కీలకమాద్యం వై కృత్వా మంత్రపరాయణః |
గతః స్వానందపూర్యాం భక్తరాజో బభూవ || 27 ||

సస్త్రీకో జడదేహేన బ్రహ్మాండమవలోక్య తు |
గణేశదర్శనేనైవ జ్యోతీరూపో బభూవ || 28 ||

దక్ష ఉవాచ |
ఐలో జడశరీరస్థః కథం దేవాదికైర్యుతమ్ |
బ్రహ్మాండం దదర్శైవ తన్మే వద కుతూహలమ్ || 29 ||

పుణ్యరాశిః స్వయం సాక్షాన్నరకాదీన్ మహామతే |
అపశ్యచ్చ కథం సోఽపి పాపిదర్శనయోగ్యకాన్ || 30 ||

ముద్గలవాచ |
విమానస్థః స్వయం రాజా కృపయా తాన్ దదర్శ |
గాణేశానాం జడస్థశ్చ శివవిష్ణుముఖాన్ ప్రభో || 31 ||

స్వానందగే విమానే యే సంస్థితాస్తే శుభాశుభే |
యోగరూపతయా సర్వే దక్ష పశ్యంతి చాంజసా || 32 ||

ఏతత్తే కథితం సర్వమైలస్య చరితం శుభమ్ |
యః శృణోతి వై మర్త్యః భుక్తిం ముక్తిం లభేద్ధ్రువమ్ || 33 ||

ఇతి శ్రీముద్గలమహాపురాణే పంచమేఖండే లంబోదరచరితే శ్రవణమాహాత్మ్యవర్ణనం నామ పంచచత్వారింశత్తమోఽధ్యాయే శ్రీగణేశకీలకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |