శ్రీ గణేశ హృదయం - Sri Ganesha Hrudayam

శివ ఉవాచ |


గణేశహృదయం వక్ష్యే సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ |
సాధకాయ మహాభాగాః శీఘ్రేణ శాంతిదం పరమ్ || 1 ||

అస్య శ్రీగణేశహృదయస్తోత్రమంత్రస్య శంభురృషిః | నానావిధాని ఛందాంసి | శ్రీమత్స్వానందేశో గణేశో దేవతా | గమితి బీజమ్ | జ్ఞానాత్మికా శక్తిః | నాదః కీలకమ్ | శ్రీగణపతిప్రీత్యర్థమభీష్టసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః | గాం గీమితి న్యాసః |

ధ్యానమ్ |


సిందూరాభం త్రినేత్రం పృథుతరజఠరం రక్తవస్త్రావృతం తం
పాశం చైవాంకుశం వై రదనమభయదం పాణిభిః సందధానమ్ ||
సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా శ్లిష్టం గజవదనమహం చింతయే హ్యేకదంతం
నానాభూషాభిరామం నిజజనసుఖదం నాభిశేషం గణేశమ్ || 2 ||

ఓం గణేశమేకదంతం చింతామణిం వినాయకమ్ |
ఢుంఢిరాజం మయూరేశం లంబోదరం గజాననమ్ || 1 ||

హేరంబం వక్రతుండం జ్యేష్ఠరాజం నిజస్థితమ్ |
ఆశాపూరం తు వరదం వికటం ధరణీధరమ్ || 2 ||

సిద్ధిబుద్ధిపతిం వందే బ్రహ్మణస్పతిసంజ్ఞితమ్ |
మాంగల్యేశం సర్వపూజ్యం విఘ్నానాం నాయకం పరమ్ || 3 ||

ఏకవింశతి నామాని గణేశస్య మహాత్మనః |
అర్థేన సంయూతాన్యేవ హృదయం పరికీర్తితమ్ || 4 ||

గకారరూపం వివిధం చరాచరం
ణకారగం బ్రహ్మ తథా పరాత్పరమ్ |
తయోః స్థితాస్తస్య గణాః ప్రకీర్తితా
గణేశమేకం ప్రణమామ్యహం పరమ్ || 5 ||

మాయాస్వరూపం తు సదైకవాచకం
దంతః పరో మాయికరూపధారకః |
యోగే తయోరేకరదం సుమానిని
ధీస్థం నతోఽహం జనభక్తిలాలసమ్ || 6 ||

చిత్తప్రకాశం వివిధేషు సంస్థం
లేపావలేపాదివివర్జితం |
భోగైర్విహీనం త్వథ భోగకారకం
చింతామణిం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 7 ||

వినాయకం నాయకవర్జితం ప్రియే
విశేషతో నాయకమీశ్వరాత్మనామ్ |
నిరంకుశం తం ప్రణమామి సర్వదం
సదాత్మకం భావయుతేన చేతసా || 8 ||

వేదాః పురాణాని మహేశ్వరాదికాః
శాస్త్రాణి యోగీశ్వరదేవమానవాః |
నాగాసురా బ్రహ్మగణాశ్చ జంతవో
ఢుంఢంతి వందే త్వథ ఢుంఢిరాజకమ్ || 9 ||

మాయార్థవాచ్యో మయూరప్రభావో
నానాభ్రమార్థం ప్రకరోతి తేన |
తస్మాన్మయూరేశమథో వదంతి
నమామి మాయాపతిమాసమంతాత్ || 10 ||

యస్యోదరాద్విశ్వమిదం ప్రసూతం
బ్రహ్మాణి తద్వజ్జఠరే స్థితాని |
ఆనంత్యరూపం జఠరం హి యస్య
లంబోదరం తం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ || 11 ||

జగద్గలాధో గణనాయకస్య
గజాత్మకం బ్రహ్మ శిరః పరేశమ్ |
తయోశ్చ యోగే ప్రవదంతి సర్వే
గజాననం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 12 ||

దీనార్థవాచ్యస్త్వథ హేర్జగచ్చ
బ్రహ్మార్థవాచ్యో నిగమేషు రంబః |
తత్పాలకత్వాచ్చ తయోః ప్రయోగే
హేరంబమేకం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 13 ||

విశ్వాత్మకం యస్య శరీరమేకం
తస్మాచ్చ వక్త్రం పరమాత్మరూపమ్ |
తుండం తదేవం హి తయోః ప్రయోగే
తం వక్రతుండం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 14 ||

మాతాపితాఽయం జగతాం పరేషాం
తస్యాపి మాతాజనకాదికం |
శ్రేష్ఠం వదంతి నిగమాః పరేశం
తం జ్యేష్ఠరాజం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 15 ||

నానా చతుఃస్థం వివిధాత్మకేన
సంయోగరూపేణ నిజస్వరూపమ్ |
పూర్యస్య సా పూర్ణసమాధిరూపా
స్వానందనాథం ప్రణమామి చాతః || 16 ||

మనోరథాన్ పూరయతీహ గంగే
చరాచరాణాం జగతాం పరేషామ్ |
అతో గణేశం ప్రవదంతి చాశా-
-
ప్రపూరకం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 17 ||

వరైః సమస్థాపితమేవ సర్వం
విశ్వం తథా బ్రహ్మవిహారిణా |
అతః పరం విప్రముఖా వదంతి
వరప్రదం తం వరదం నతోఽస్మి || 18 ||

మాయామయం సర్వమిదం విభాతి
మిథ్యాస్వరూపం భ్రమదాయకం |
తస్మాత్పరం బ్రహ్మ వదంతి సత్య-
-
మేనం పరేశం వికటం నమామి || 19 ||

చిత్తస్య ప్రోక్తా మునిభిః పృథివ్యో
నానావిధా యోగిభిరేవ గంగే |
తాసాం సదా ధారక ఏష వందే
చాహం హి ధరణీధరమాదిభూతమ్ || 20 ||

విశ్వాత్మికా బ్రహ్మమయీ హి బుద్ధిః
తస్యా విమోహప్రదికా సిద్ధిః |
తాభ్యాం సదా ఖేలతి యోగనాథః
తం సిద్ధిబుద్ధీశమథో నమామి || 21 ||

అసత్యసత్సామ్యతురీయనైజ-
-
గనివృత్తిబ్రహ్మాణి విరచ్య ఖేలకః |
సదా స్వయం యోగమయేన భాతి
తమానతోఽహం త్వథ బ్రహ్మణస్పతిమ్ || 22 ||

అమంగలం విశ్వమిదం సహాత్మభిః
అయోగసంయోగయుతం ప్రణశ్వరమ్ |
తతః పరం మంగలరూపధారకం
నమామి మాంగల్యపతిం సుశాంతిదమ్ || 23 ||

సర్వత్రమాన్యం సకలావభాసకం
సుజ్ఞైః శుభాదావశుభాదిపూజితమ్ |
పూజ్యం తస్మాన్నిగమాదిసమ్మతం
తం సర్వపూజ్యం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ || 24 ||

భుక్తిం ముక్తిం దదాతి తుష్టో
యో విఘ్నహా భక్తిప్రియో నిజేభ్యః |
భక్త్యా విహీనాయ దదాతి విఘ్నాన్
తం విఘ్నరాజం ప్రణమామి నిత్యమ్ || 25 ||

నామార్థయుక్తం కథితం ప్రియే తే
విఘ్నేశ్వరస్యైవ పరం రహస్యమ్ |
సప్తత్రినామ్నాం హృదయం నరో యో
జ్ఞాత్వా పరం బ్రహ్మమయో భవేదిహ || 26 ||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే గణేశహృదయ స్తోత్రమ్ ||