శ్రీ గణేశ భుజంగం – Sri Ganesha Bhujangam

రణత్ క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం
చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ |
లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 1 ||

ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం
స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్ బీజపూరమ్ |
గలద్ దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 2 ||

ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన-
-
ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ |
ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 3 ||

విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ |
విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 4 ||

ఉదంచద్ భుజావల్లరీదృశ్యమూలో-
-
చ్చలద్ భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ |
మరుత్ సుందరీచామరైః సేవ్యమానం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 5 ||

స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం
కృపాకోమలోదారలీలావతారమ్ |
కలాబిందుగం గీయతే యోగివర్యైః
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || 6 ||

యమేకాక్షరం నిర్మలం నిర్వికల్పం
గుణాతీతమానందమాకారశూన్యమ్ |
పరం పారమోంకారమామ్నాయగర్భం
వదంతి ప్రగల్భం పురాణం తమీడే || 7 ||

చిదానందసాంద్రాయ శాంతాయ తుభ్యం
నమో విశ్వకర్త్రే హర్త్రే తుభ్యమ్ |
నమోఽనంతలీలాయ కైవల్యభాసే
నమో విశ్వబీజ ప్రసీదేశసూనో || 8 ||

ఇమం సుస్తవం ప్రాతరుత్థాయ భక్త్యా
పఠేద్యస్తు మర్త్యో లభేత్ సర్వకామాన్ |
గణేశప్రసాదేన సిధ్యంతి వాచో
గణేశే విభౌ దుర్లభం కిం ప్రసన్నే || 9 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత శ్రీగణేశ భుజంగమ్ సంపూర్ణం |