శ్రీ గణేశ బాహ్య పూజా – Sri Ganesha Bahya Puja

ఐల ఉవాచ |
బాహ్యపూజాం వద విభో గృత్సమదప్రకీర్తితామ్ |
తేన మార్గేణ విఘ్నేశం భజిష్యసి నిరంతరమ్ || 1 ||

గార్గ్య ఉవాచ |
ఆదౌ మానసీం పూజాం కృత్వా గృత్సమదో మునిః |
బాహ్యాం చకార విధివత్తాం శృణుష్వ సుఖప్రదామ్ || 2 ||

హృది ధ్యాత్వా గణేశానం పరివారాదిసంయుతమ్ |
నాసికారంధ్రమార్గేణ తం బాహ్యాంగం చకార || 3 ||

ఆదౌ వైదికమంత్రం గణానాం త్వేతి సంపఠన్ |
పశ్చాచ్ఛ్లోకం సముచ్చార్య పూజయామాస విఘ్నపమ్ || 4 ||

గృత్సమద ఉవాచ |
చతుర్బాహుం త్రినేత్రం గజాస్యం రక్తవర్ణకమ్ |
పాశాంకుశాదిసంయుక్తం మాయాయుక్తం ప్రచింతయేత్ || 5 ||

ఆగచ్ఛ బ్రహ్మణాం నాథ సురాఽసురవరార్చిత |
సిద్ధిబుద్ధ్యాదిసంయుక్త భక్తిగ్రహణలాలస || 6 ||

కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం తవాగమనతః ప్రభో |
విఘ్నేశానుగృహీతోఽహం సఫలో మే భవోఽభవత్ || 7 ||

రత్నసింహాసనం స్వామిన్ గృహాణ గణనాయక |
తత్రోపవిశ్య విఘ్నేశ రక్ష భక్తాన్విశేషతః || 8 ||

సువాసితాభిరద్భిశ్చ పాదప్రక్షాలనం ప్రభో |
శీతోష్ణాంభః కరోమి తే గృహాణ పాద్యముత్తమమ్ || 9 ||

సర్వతీర్థాహృతం తోయం సువాసితం సువస్తుభిః |
ఆచమనం తేనైవ కురుష్వ గణనాయక || 10 ||

రత్నప్రవాలముక్తాద్యైరనర్ఘ్యైః సంస్కృతం ప్రభో |
అర్ఘ్యం గృహాణ హేరంబ ద్విరదానన తోషకమ్ || 11 ||

దధిమధుఘృతైర్యుక్తం మధుపర్కం గజానన |
గృహాణ భావసంయుక్తం మయా దత్తం నమోఽస్తు తే || 12 ||

పాద్యే మధుపర్కే స్నానే వస్త్రోపధారణే |
ఉపవీతే భోజనాంతే పునరాచమనం కురు || 13 ||

చంపకాద్యైర్ గణాధ్యక్ష వాసితం తైలముత్తమమ్ |
అభ్యంగం కురు సర్వేశ లంబోదర నమోఽస్తు తే || 14 ||

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ విఘ్నేశ భక్తవత్సల |
ఉద్వర్తనం కురుష్వ త్వం మయా దత్తైర్మహాప్రభో || 15 ||

నానాతీర్థజలైర్ఢుంఢే సుఖోష్ణభావరూపకైః |
కమండలూద్భవైః స్నానం మయా కురు సమర్పితైః || 16 ||

కామధేనుసమద్భూతం పయః పరమపావనమ్ |
తేన స్నానం కురుష్వ త్వం హేరంబ పరమార్థవిత్ || 17 ||

పంచామృతానాం మధ్యే తు జలైః స్నానం పునః పునః |
కురు త్వం సర్వతీర్థేభ్యో గంగాదిభ్యః సమాహృతైః || 18 ||

దధి ధేనుపయోద్భూతం మలాపహరణం పరమ్ |
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక దయానిధే || 19 ||

ధేనోః సముద్భవం ఢుంఢే ఘృతం సంతోషకారకమ్ |
మహామలాపఘాతార్థం తేన స్నానం కురు ప్రభో || 20 ||

సారఘం సంస్కృతం పూర్ణం మధు మధురసోద్భవమ్ |
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక నమోఽస్తు తే || 21 ||

ఇక్షుదండసముద్భూతాం శర్కరాం మలనాశినీమ్ |
గృహాణ గణనాథ త్వం తయా స్నానం సమాచర || 22 ||

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ స్నానం కురు గణేశ్వర |
ఆంత్యం మలహరం శుద్ధం సర్వసౌగంధ్యకారకమ్ || 23 ||

తతో గంధాక్షతాదీంశ్చ దూర్వాంకూరాన్గజానన |
సమర్పయామి స్వల్పాంస్త్వం గృహాణ పరమేశ్వర || 24 ||

బ్రహ్మణస్పత్యసూక్తైశ్చ హ్యేకవింశతివారకైః |
అభిషేకం కరోమి తే గృహాణ ద్విరదానన || 25 ||

తత ఆచమనం దేవ సువాసితజలేన |
కురుష్వ గణనాథం త్వం సర్వతీర్థభవేన వై || 26 ||

వస్త్రయుగ్మం గృహాణ త్వమనర్ఘం రక్తవర్ణకమ్ |
లోకలజ్జాహరం చైవ విఘ్ననాథ నమోఽస్తు తే || 27 ||

ఉత్తరీయం సుచిత్రం వై నభస్తారాంకితం యథా |
గృహాణ సర్వసిద్ధీశ మయా దత్తం సుభక్తితః || 28 ||

ఉపవీతం గణాధ్యక్ష గృహాణ తతః పరమ్ |
త్రైగుణ్యమయరూపం తు ప్రణవగ్రంథిబంధనమ్ || 29 ||

తతః సిందూరకం దేవ గృహాణ గణనాయక |
అంగలేపనభావార్థం సదానందవివర్ధనమ్ || 30 ||

నానాభూషణకాని త్వమంగేషు వివిధేషు |
భాసురస్వర్ణరత్నైశ్చ నిర్మితాని గృహాణ భో || 31 ||

అష్టగంధసమాయుక్తం గంధం రక్తం గజానన |
ద్వాదశాంగేషు తే ఢుంఢే లేపయామి సుచిత్రవత్ || 32 ||

రక్తచందనసంయుక్తానథవా కుంకుమైర్యుతాన్ |
అక్షతాన్విఘ్నరాజ త్వం గృహాణ ఫాలమండలే || 33 ||

చంపకాదిసువృక్షేభ్యః సంభూతాని గజానన |
పుష్పాణి శమీమందారదూర్వాదీని గృహాణ || 34 ||

దశాంగం గుగ్గులుం ధూపం సర్వసౌరభకారకమ్ |
గృహాణ త్వం మయా దత్తం వినాయక మహోదర || 35 ||

నానాజాతిభవం దీపం గృహాణ గణనాయక |
అజ్ఞానమలజం దీపం హరంతం జ్యోతిరూపకమ్ || 36 ||

చతుర్విధాన్నసంపన్నం మధురం లడ్డుకాదికమ్ |
నైవేద్యం తే మయా దత్తం భోజనం కురు విఘ్నప || 37 ||

సువాసితం గృహాణేదం జలం తీర్థసమాహృతమ్ |
భుక్తిమధ్యే పానార్థం దేవదేవేశ తే నమః || 38 ||

భోజనాంతే కరోద్వర్తం యక్షకర్దమకేన |
కురుష్వ త్వం గణాధ్యక్ష పిబ తోయం సువాసితమ్ || 39 ||

దాడిమం ఖర్జురం ద్రాక్షాం రంభాదీని ఫలాని వై |
గృహాణ దేవదేవేశ నానామధురకాణి తు || 40 ||

అష్టాంగం దేవ తాంబూలం గృహాణ ముఖవాసనమ్ |
అసకృద్ విఘ్నరాజ త్వం మయా దత్తం విశేషతః || 41 ||

దక్షిణాం కాంచనాద్యాం తు నానాధాతుసముద్భవామ్ |
రత్నాద్యైః సంయుతాం ఢుంఢే గృహాణ సకలప్రియ || 42 ||

రాజోపచారకాద్యాని గృహాణ గణనాయక |
దానాని తు విచిత్రాణి మయా దత్తాని విఘ్నప || 43 ||

తత ఆభరణం తేఽహమర్పయామి విధానతః |
ఉపచారైశ్చ వివిధైః తేన తుష్టో భవ ప్రభో || 44 ||

తతో దూర్వాంకురాన్ఢుంఢే ఏకవింశతిసంఖ్యకాన్ |
గృహాణ న్యూనసిద్ధ్యర్థం భక్తవాత్సల్యకారణాత్ || 45 ||

నానాదీపసమాయుక్తం నీరాజనం గజానన |
గృహాణ భావసంయుక్తం సర్వాజ్ఞానవినాశన || 46 ||

గణానాం త్వేతి మంత్రస్య జపం సాహస్రకం పరమ్ |
గృహాణ గణనాథ త్వం సర్వసిద్ధిప్రదో భవ || 47 ||

ఆర్తిక్యం సుకర్పూరం నానాదీపమయం ప్రభో |
గృహాణ జ్యోతిషాం నాథ తథా నీరాజయామ్యహమ్ || 48 ||

పాదయోస్తే తు చత్వారి నాభౌ ద్వే వదనే ప్రభో |
ఏకం తు సప్తవారం వై సర్వాంగేషు నిరంజనమ్ || 49 ||

చతుర్వేదభవైర్ మంత్రైర్ గాణపత్యైర్ గజానన |
మంత్రితాని గృహాణ త్వం పుష్పపత్రాణి విఘ్నప || 50 ||

పంచప్రకారకైః స్తోత్రైర్ గాణపత్యైర్ గణాధిప |
స్తౌమి త్వాం తేన సంతుష్టో భవ భక్తిప్రదాయక || 51 ||

ఏకవింశతిసంఖ్యం వా త్రిసంఖ్యం వా గజానన |
ప్రాదక్షిణ్యం గృహాణ త్వం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మేశభావన || 52 ||

సాష్టాంగాం ప్రణతిం నాథ ఏకవింశతిసమ్మితామ్ |
హేరంబ సర్వపూజ్య త్వం గృహాణ తు మయా కృతమ్ || 53 ||

న్యూనాతిరిక్తభావార్థం కించిద్ దుర్వాంకురాన్ ప్రభో |
సమర్పయామి తేన త్వం సాంగాం పూజాం కురుష్వ తామ్ || 54 ||

త్వయా దత్తం స్వహస్తేన నిర్మాల్యం చింతయామ్యహమ్ |
శిఖాయాం ధారయామ్యేవ సదా సర్వప్రదం తత్ || 55 ||

అపరాధానసంఖ్యాతాన్ క్షమస్వ గణనాయక |
భక్తం కురు మాం ఢుంఢే తవ పాదప్రియం సదా || 56 ||

త్వం మాతా త్వం పితా మే వై సుహృత్ సంబంధికాదయః |
త్వమేవ కులదేవశ్చ సర్వం త్వం మే సంశయః || 57 ||

జాగ్రత్ స్వప్నసుషుప్తిభిర్ దేహవాఙ్మనసైః కృతమ్ |
సాంసర్గికేణ యత్ కర్మ గణేశాయ సమర్పయే || 58 ||

బాహ్యం నానావిధం పాపం మహోగ్రం తల్లయం వ్రజేత్ |
గణేశపాదతీర్థస్య మస్తకే ధారణాత్కిల || 59 ||

పాదోదకం గణేశస్య పీతం మర్త్యేన తత్ క్షణాత్ |
సర్వాంతర్గతజం పాపం నశ్యతి గణనాతిగమ్ || 60 ||

గణేశోచ్ఛిష్టగంధం వై ద్వాదశాంగేషు చర్చయేత్ |
గణేశతుల్యరూపః దర్శనాత్సర్వపాపహా || 61 ||

యది గణేశపూజాదౌ గంధభస్మాదికం చరేత్ |
అథవోచ్ఛిష్టగంధం తు నో చేత్తత్ర విధిం చరేత్ || 62 ||

ద్వాదశాంగేషు విఘ్నేశం నామమంత్రేణ చార్చయేత్ |
తేన సోఽపి గణేశేన సమో భవతి భూతలే || 63 ||

మూర్ధ్ని గణేశ్వరం చాదౌ లలాటే విఘ్ననాయకమ్ |
దక్షిణే కర్ణమూలే తు వక్రతుండం సమర్చయేత్ || 64 ||

వామే కర్ణస్య మూలే వై చైకదంతం సమర్చయేత్ |
కంఠే లంబోదరం దేవం హృది చింతామణిం తథా || 65 ||

బాహౌ దక్షిణకే చైవ హేరంబం వామబాహుకే |
వికటం నాభిదేశే తు వినాయకం సమర్చయేత్ || 66 ||

కుక్షౌ దక్షిణగాయాం తు మయూరేశం సమర్చయేత్ |
వామకుక్షౌ గజాస్యం వై పృష్ఠే స్వానందవాసినమ్ || 67 ||

సర్వాంగలేపనం శస్తం చిత్రితమష్టగంధకైః |
గాణేశానాం విశేషేణ సర్వభద్రస్య కారణాత్ || 68 ||

తతోచ్ఛిష్టం తు నైవేద్యం గణేశస్య భునజ్మ్యహమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం పూర్ణం నానాపాపనికృంతనమ్ || 69 ||

గణేశ స్మరణేనైవ కరోమి కాలఖండనమ్ |
గాణపత్యైశ్చ సంవాసః సదా మేఽస్తు గజానన || 70 ||

గార్గ్య ఉవాచ |
ఏవం గృత్సమదశ్చైవ చకార బాహ్యపూజనమ్ |
త్రికాలేషు మహాయోగీ సదా భక్తిసమన్వితః || 71 ||

తథా కురు మహీపాల గాణపత్యో భవిష్యసి |
యథా గృత్సమదః సాక్షాత్తథా త్వమపి నిశ్చితమ్ || 72 ||

ఇతి శ్రీమదాంత్యే మౌద్గల్యే గణేశ బాహ్య పూజా |