శ్రీ గణేశాష్టకం (వ్యాస కృతం) – Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam)

గణపతిపరివారం చారుకేయూరహారం
గిరిధరవరసారం యోగినీచక్రచారమ్ |
భవభయపరిహారం దుఃఖదారిద్ర్యదూరం
గణపతిమభివందే వక్రతుండావతారమ్ || 1 ||

అఖిలమలవినాశం పాణినా హస్తపాశం
కనకగిరినికాశం సూర్యకోటిప్రకాశమ్ |
భజ భవగిరినాశం మాలతీతీరవాసం
గణపతిమభివందే మానసే రాజహంసమ్ || 2 ||

వివిధమణిమయూఖైః శోభమానం విదూరైః
కనకరచితచిత్రం కంఠదేశే విచిత్రమ్ |
దధతి విమలహారం సర్వదా యత్నసారం
గణపతిమభివందే వక్రతుండావతారమ్ || 3 ||

దురితగజమమందం వారుణీం చైవ వేదం
విదితమఖిలనాదం నృత్యమానందకందమ్ |
దధతి శశిసువక్త్రం చాంకుశం యో విశేషం
గణపతిమభివందే సర్వదానందకందమ్ || 4 ||

త్రినయనయుతఫాలే శోభమానే విశాలే
ముకుటమణిసుఢాలే మౌక్తికానాం జాలే |
ధవళకుసుమమాలే యస్య శీర్ష్ణః సతాలే
గణపతిమభివందే సర్వదా చక్రపాణిమ్ || 5 ||

వపుషి మహతి రూపం పీఠమాదౌ సుదీపం
తదుపరి రసకోణం తస్య చోర్ధ్వం త్రికోణమ్ |
గజమితదలపద్మం సంస్థితం చారుఛద్మం
గణపతిమభివందే కల్పవృక్షస్య వృందే || 6 ||

వరదవిశదశస్తం దక్షిణం యస్య హస్తం
సదయమభయదం తం చింతయే చిత్తసంస్థమ్ |
శబలకుటిలశుండం చైకతుండం ద్వితుండం
గణపతిమభివందే సర్వదా వక్రతుండమ్ || 7 ||

కల్పద్రుమాధః స్థితకామధేనుం
చింతామణిం దక్షిణపాణిశుండమ్ |
బిభ్రాణమత్యద్భుత చిత్రరూపం
యః పూజయేత్తస్య సమస్తసిద్ధిః || 8 ||

వ్యాసాష్టకమిదం పుణ్యం గణేశస్తవనం నృణామ్ |
పఠతాం దుఃఖనాశాయ విద్యాం సశ్రియమశ్నుతే || 9 ||

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే ఉత్తరఖండే వ్యాసవిరచితం గణేశాష్టకమ్ సంపూర్ణం |