శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రం – Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram

శ్రీదేవ్యువాచ |
వినా తపో వినా ధ్యానం వినా హోమం వినా జపమ్ |
అనాయాసేన విఘ్నేశప్రీణనం వద మే ప్రభో || 1 ||

మహేశ్వర ఉవాచ |
మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం మహాసౌభాగ్యవర్ధనమ్ |
దుర్లభం దుష్టమనసాం సులభం శుద్ధచేతసామ్ || 2 ||

మహాగణపతిప్రీతిప్రతిపాదకమంజసా |
కథయామి ఘనశ్రోణి కర్ణాభ్యామవతంసయ || 3 ||

ఓంకారవలయాకారం అచ్ఛకల్లోలమాలికమ్ |
ఐక్షవం చేతసా వందే సింధుం సంధుక్షితస్వనమ్ || 4 ||

శ్రీమంతమిక్షుజలధేః అంతరభ్యుదితం నుమః |
మణిద్వీపం మహాకారం మహాకల్పం మహోదయమ్ || 5 ||

హ్రీప్రదేన మహాధామ్నా ధామ్నామీశే విభారకే |
కల్పోద్యానస్థితం వందే భాస్వంతం మణిమండపమ్ || 6 ||

క్లీబస్యాపి స్మరోన్మాదకారి శృంగారశాలిని |
తన్మధ్యే గణనాథస్య మణిసింహాసనం భజే || 7 ||

గ్లౌకలాభిరివాచ్ఛాభిస్ తీవ్రాదినవశక్తిభిః |
జుష్టం లిపిమయం పద్మం ధర్మాద్యాశ్రయమాశ్రయే || 8 ||

గంభీరమివ తత్రాబ్ధిం వసంతం త్ర్యశ్రమండలే |
ఉత్సంగగతలక్ష్మీకం ఉద్యత్ తిగ్మాంశుపాటలమ్ || 9 ||

గదేక్షుకార్ముకరుజాచక్రాంబుజగుణోత్పలైః |
వ్రీహ్యగ్రనిజదంతాగ్రకలశీమాతులుంగకైః || 10 ||

ణషష్ఠవర్ణవాచ్యస్య దారిద్ర్యస్య విభంజకైః |
ఏతైరేకాదశకరాన్ అలంకుర్వాణమున్మదమ్ || 11 ||

పరానందమయం భక్తప్రత్యూహవ్యూహనాశనమ్ |
పరమార్థప్రబోధాబ్ధిం పశ్యామి గణనాయకమ్ || 12 ||

తత్పురః ప్రస్ఫురద్ బిల్వమూలపీఠసమాశ్రయౌ |
రమారమేశౌ విమృశామ్యశేషశుభదాయకౌ || 13 ||

యేన దక్షిణభాగస్థన్యగ్రోధతలమాశ్రితమ్ |
సాకల్పం సాయుధం వందే తం సాంబం పరమేశ్వరమ్ || 14 ||

వరసంభోగరుచిరౌ పశ్చిమే పిప్పలాశ్రయౌ |
రమణీయతరౌ వందే రతిపుష్పశిలీముఖౌ | 15 ||

రమమాణౌ గణేశానోత్తరదిక్ ఫలినీతలే |
భూభూధరావుదారాభౌ భజే భువనపాలకౌ || 16 ||

వలమానవపుర్జ్యోతిః కడారితకకుప్తటీః |
హృదయాద్యంగషడ్ దేవీరంగరక్షాకృతే భజే || 17 ||

రదకాండరుచిజ్యోత్స్నాకాశగండస్రవన్మదమ్ |
ఋద్ధ్యాశ్లేషకృతామోదమామోదం దేవమాశ్రయే || 18 ||

దలత్ కపోలవిగలన్ మదధారావలాహకమ్ |
సమృద్ధితటిదాశ్లిష్టం ప్రమోదం హృది భావయే || 19 ||

సకాంతిం కాంతిలతికాపరిరబ్ధతనుం భజే |
భుజప్రకాండసచ్ఛాయం సుముఖం కల్పపాదపమ్ || 20 ||

వందే తుందిలమింధానం చంద్రకందలశీతలమ్ |
దుర్ముఖం మదనావత్యా నిర్మితాలింగనామృతమ్ || 21 ||

జంభవైరికృతాభ్యర్చ్యౌ జగదభ్యుదయప్రదౌ |
అహం మదద్రవావిఘ్నౌ హతయే త్వేనసాం శ్రయే || 22 ||

నవశృంగారరుచిరౌ నమత్ సర్వసురాసురౌ |
ద్రావిణీవిఘ్నకర్తారౌ ద్రావయేతాం దరిద్రతామ్ || 23 ||

మేదురం మౌక్తికాసారం వర్షంతౌ భక్తిశాలినామ్ |
వసుధారాశంఖనిధీ వాక్ పుష్పాంజలిభిః స్తుమః || 24 ||

వర్షంతౌ రత్నవర్షేణ వలద్ బాలాతపత్విషౌ |
వరదౌ నమతాం వందే వసుధాపద్మశేవధీ || 25 ||

శమితాధిమహావ్యాధీః సాంద్రానందకరంబితాః |
బ్రాహ్మ్యాదీః కలయే శక్తీః శక్తీనామభివృద్ధయే || 26 ||

మామవంతు మహేంద్రాద్యా దిక్పాలా దర్పశాలినః |
సంనతాః శ్రీగణాధీశం సవాహాయుధశక్తయః || 27 ||

నవీనపల్లవచ్ఛాయాదాయాదవపురుజ్జ్వలమ్ |
మేదస్వి మదనిష్యందస్రోతస్వి కటకోటరమ్ || 28 ||

యజమానతనుం యాగరూపిణం యజ్ఞపూరుషమ్ |
యమం యమవతామర్చ్యం యత్నభాజామదుర్లభమ్ || 29 ||

స్వారస్యపరమానందస్వరూపం స్వయముద్గతమ్ |
స్వయం వేద్యం స్వయం శక్తం స్వయం కృత్యత్రయాకరమ్ || 30 ||

హారకేయూర ముకుటకనకాంగద కుండలైః |
అలంకృతం విఘ్నానాం హర్తారం దేవమాశ్రయే || 31 ||

మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం కథితం తవ సుందరి |
సమస్తమీప్సితం తేన సంపాదయ శివే శివమ్ || 32 ||

ఇతి శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావలి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |