శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram

ఓం గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః |
గణనీయో గణో గణ్యో గణనాతీతసద్గుణః || 1 ||

గగనాదికసృద్ గంగాసుతో గంగాసుతార్చితః |
గంగాధరప్రీతికరో గవీశేడ్యో గదాపహః || 2 ||

గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః |
గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || 3 ||

గంజానిరతశిక్షాకృద్ గణితజ్ఞో గణోత్తమః |
గండదానాంచితో గంతా గండోపలసమాకృతిః || 4 ||

గగనవ్యాపకో గమ్యో గమానాదివివర్జితః |
గండదోషహరో గండభ్రమద్ భ్రమరకుండలః || 5 ||

గతాగతజ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః |
గంధప్రియో గంధవాహో గంధసిందురబృందగః || 6 ||

గంధాదిపూజితో గవ్యభోక్తా గర్గాదిసన్నుతః |
గరిష్ఠో గరభిద్గర్వహరో గరలిభూషణః || 7 ||

గవిష్ఠో గర్జితారావో గభీరహృదయో గదీ |
గలత్కుష్ఠహరో గర్భప్రదో గర్భార్భరక్షకః || 8 ||

గర్భాధారో గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయకః |
గరుత్మత్తుల్యజవనో గరుడధ్వజవందితః || 9 ||

గయేడితో గయాశ్రాద్ధఫలదశ్చ గయాకృతిః |
గదాధరావతారీ గంధర్వనగరార్చితః || 10 ||

గంధర్వగానసంతుష్టో గరుడాగ్రజవందితః |
గణరాత్రసమారాధ్యో గర్హణస్తుతిసామ్యధీః || 11 ||

గర్తాభనాభిర్గవ్యూతిః దీర్ఘతుండో గభస్తిమాన్ |
గర్హితాచారదూరశ్చ గరుడోపలభూషితః || 12 ||

గజారివిక్రమో గంధమూషవాజీ గతశ్రమః |
గవేషణీయో గహనో గహనస్థమునిస్తుతః || 13 ||

గవయచ్ఛిద్గండకభిద్గహ్వరాపథవారణః |
గజదంతాయుధో గర్జద్రిపుఘ్నో గజకర్ణికః || 14 ||

గజచర్మామయచ్ఛేత్తా గణాధ్యక్షో గణార్చితః |
గణికానర్తనప్రీతో గచ్ఛన్గంధఫలీప్రియః || 15 ||

గంధకాదిరసాధీశో గణకానందదాయకః |
గరభాదిజనుర్హర్తా గండకీగాహనోత్సుకః || 16 ||

గండూషీకృతవారాశిః గరిమాలఘిమాదిదః |
గవాక్షవత్సౌధవాసీ గర్భితో గర్భిణీనుతః || 17 ||

గంధమాదనశైలాభో గండభేరుండవిక్రమః |
గదితో గద్గదారావసంస్తుతో గహ్వరీపతిః || 18 ||

గజేశాయ గరీయసే గద్యేడ్యో గతభీర్గదితాగమః |
గర్హణీయగుణాభావో గంగాదికశుచిప్రదః || 19 ||

గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకః |
ఏవం శ్రీగణనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || 20 ||

పఠనాచ్ఛ్రవణాత్ పుంసాం శ్రేయః ప్రేమప్రదాయకమ్ |
పూజాంతే యః పఠేన్నిత్యం ప్రీతస్సన్ తస్యవిఘ్నరాట్ || 21 ||

యం యం కామయతే కామం తం తం శీఘ్రం ప్రయచ్ఛతి |
దూర్వయాభ్యర్చయన్ దేవమేకవింశతివాసరాన్ || 22 ||

ఏకవింశతివారం యో నిత్యం స్తోత్రం పఠేద్యది |
తస్య ప్రసన్నో విఘ్నేశస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్ఛతి || 23 ||

ఇతి శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |