శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ – Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat

ఓం భ॒ద్రం ర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |


భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |


స్థి॒రైరఙ్గైస్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |


వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |


స్వ॒స్తి న॒ న్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |


స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |


స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ రి॑ష్టనేమిః |


స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||


ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం మ॑స్తే గ॒ణప॑తయే |


త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o త్త్వ॑మసి |


త్వమే॒వ కే॒వల॒o ర్తా॑ఽసి |


త్వమే॒వ కే॒వల॒o ర్తా॑ఽసి |


త్వమే॒వ కే॒వల॒o ర్తా॑ఽసి |


త్వమేవ సర్వం ఖల్విద॑o బ్రహ్మా॒సి |


త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యమ్ || 1 ||

ఋ॑తం వ॒చ్మి | స॑త్యం వ॒చ్మి || 2 ||

వ॑ త్వ॒o మామ్ | వ॑ వ॒క్తారమ్” |


వ॑ శ్రో॒తారమ్” | వ॑ దా॒తారమ్” |


వ॑ ధా॒తారమ్” | అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యమ్ |


వ॑ ప॒శ్చాత్తాత్ | వ॑ పు॒రస్తాత్ |


అవోత్త॒రాత్తాత్ | వ॑ క్షి॒ణాత్తాత్ |


వ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తాత్ | అవాధ॒రాత్తాత్ |


సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ మ॒న్తాత్ || 3 ||

త్వం వాఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః |


త్వమానన్దమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః |


త్వం సచ్చిదానన్దాద్వి॑తీయో॒ఽసి |


త్వం ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |


త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి || 4 ||

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే |


సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి |


సర్వం జగదిదం త్వయి య॑మేష్య॒తి |


సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి |


త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః |


త్వం చత్వారి వాక్పదా॒ని || 5 ||

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః |


త్వమవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః |


త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః |


త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః |


త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యమ్ |


త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః |


త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑న్తి ని॒త్యమ్ |


త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమిన్ద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం


వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చన్ద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒: స్వ॒రోమ్ || 6 ||

గ॒ణాది”o పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీ”oస్తదన॒న్త॑రమ్ |


అనుస్వారః ప॑రత॒రః | అర్ధేన్దుల॒సితమ్ |


తారే॑ణ ఋ॒ద్ధమ్ | ఏతత్తవ ను॑స్వరూ॒పమ్ |


గకారః పూర్వరూ॒పమ్ | అకారో ధ్య॑మరూ॒పమ్ |


అనుస్వారశ్చాన్త్యరూ॒పమ్ | బిన్దురుత్త॑రరూ॒పమ్ |


నాద॑: న్ధా॒నమ్ | సగ్ంహి॑తా స॒న్ధిః |


సైషా ణే॑శవి॒ద్యా | ణ॑క ఋ॒షిః |


నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛ॒న్దః |


గణపతి॑ర్దేవ॒తా | ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః || 7 ||

ఏకద॒న్తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |


న్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయాత్ || 8 ||

ఏకద॒న్తం చ॑తుర్హ॒స్త॒o పా॒శమ॑ఙ్కుశ॒ ధారి॑ణమ్ |


ద॑o చ॒ ర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణ॑o మూష॒కధ్వ॑జమ్ |


క్త॑o ల॒oబోద॑రం శూ॒ర్ప॒క॒ర్ణక॑o క్త॒వాస॑సమ్ |


క్త॑గ॒న్ధాను॑లిప్తా॒ఙ్గ॒o ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తమ్ |


క్తా॑ను॒కమ్పి॑నం దే॒వ॒o జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తమ్ |


వి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతే”: పురు॒షాత్ప॑రమ్ |


వ॑o ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్య॒o స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః || 9 ||

నమో వ్రాతపతయే | నమో గణపతయే | నమః ప్రమథపతయే | నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదన్తాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ వరదమూర్తయే॒ మ॑: || 10 ||

ఏతదథర్వశీర్ష॑o యోఽధీ॒తే |


బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే |


సర్వవిఘ్నైర్న బా॒ధ్యతే |


సర్వత్ర సుఖ॑మేధ॒తే |


పఞ్చమహాపాపాత్ ప్రము॒చ్యతే |


సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాప॑o నాశ॒యతి |


ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాప॑o నాశ॒యతి |


సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుఞ్జా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి |


సర్వత్రాధీయానోఽపవి॑ఘ్నో భ॒వతి |


ధర్మార్థకామమోక్ష॑o వి॒న్దతి |


ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ దే॒యమ్ |


యో యది మో॑హాద్దా॒స్యతి | పాపీ॑యాన్ భ॒వతి |


సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే |


తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ || 11 ||

అనేన గణపతిమ॑భిషి॒ఞ్చతి | వా॑గ్మీ భ॒వతి |


చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి విద్యా॑వాన్ భ॒వతి |


ఇత్యథర్వ॑ణ వా॒క్యమ్ |


బ్రహ్మాద్యా॒వర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి దా॑చనే॒తి || 12 ||

యో దూర్వాఙ్కు॑రైర్య॒జతి వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి |


యో లా॑జైర్య॒జతి శో॑వాన్ భ॒వతి | మేధా॑వాన్ భ॒వతి |


యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి వాఞ్ఛిత ఫలమ॑వాప్నో॒తి |


యః సాజ్య మి॑ద్భిర్య॒జతి సర్వం లభతే స॑ర్వం ల॒భతే || 13 ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి |


సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమా సన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమ॑న్త్రో భ॒వతి |


మహావిఘ్నాత్ ప్రము॒చ్యతే | మహాదోషాత్ ప్రము॒చ్యతే |


మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రము॒చ్యతే |


సర్వవిద్భవతి ర్వ॑విద్భ॒వతి |


ఏ॑వం వే॒ద | త్యు॑ప॒నిష॑త్ || 14 ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం భ॒ద్రం ర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |


భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |


స్థి॒రైరఙ్గైస్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |


వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |


స్వ॒స్తి న॒ న్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |


స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |


స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ రి॑ష్టనేమిః |


స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||


ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||