శ్రీ గణపతి తాళం – Sri Ganapathi Thalam

వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం
భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ |
గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం
ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || 1 ||

సుర సుర గణపతి సుందరకేశం
ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ |
భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం
జయ జయ గణపతి దివ్యనమస్తే || 2 ||

గజముఖవక్త్రం గిరిజాపుత్రం
గణగుణమిత్రం గణపతిమీశప్రియమ్ || 3 ||

కరధృతపరశుం కంకణపాణిం
కబలితపద్మరుచిమ్ |
సురపతివంద్యం సుందరనృత్తం
సురచితమణిమకుటమ్ || 4 ||

ప్రణమత దేవం ప్రకటిత తాళం
షడ్గిరి తాళమిదమ్ |
తత్తత్ షడ్గిరి తాళమిదం
తత్తత్ షడ్గిరి తాళమిదమ్ || 5 ||

లంబోదరవర కుంజాసురకృత కుంకుమవర్ణధరమ్ |
శ్వేతసశృంగం మోదకహస్తం ప్రీతిసపనసఫలమ్ || ||

నయనత్రయవర నాగవిభూషిత నానాగణపతిదం తత్తత్
నయనత్రయవర నాగవిభూషిత నానాగణపతిదం తత్తత్
నానాగణపతి తం తత్తత్ నానాగణపతిదమ్ || 6 ||

ధవళిత జలధరధవళిత చంద్రం
ఫణిమణికిరణవిభూషిత ఖడ్గమ్ |
తనుతనువిషహర శూలకపాలం
హర హర శివ శివ గణపతిమభయమ్ || 8 ||

కటతట విగలితమదజల జలధిత-
గణపతివాద్యమిదం
కటతట విగలితమదజల జలధిత-
గణపతివాద్యమిదం
తత్తత్ గణపతివాద్యమిదం
తత్తత్ గణపతివాద్యమిదమ్ || 9 ||

తత్తదిం నం తరికు తరిజణకు కుకు తద్ది
కుకు తకిట డిండింగు డిగుణ కుకు తద్ది
తత్త ఝం ఝం తరిత
ఝం ఝం తరిత
తకత ఝం ఝం తరిత
ఝం ఝం తరిత
తరిదణత దణజణుత జణుదిమిత
కిటతక తరికిటతోం
తకిట కిటతక తరికిటతోం
తకిట కిటతక తరికిటతోం తామ్ || 10 ||

తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
శశికలిత శశికలిత మౌలినం శూలినమ్ |
తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
విమలశుభకమలజలపాదుకం పాణినమ్ |

ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
ప్రమథగణగుణకథితశోభనం శోభితమ్ |
ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
పృథులభుజసరసిజ విషాణకం పోషణమ్ |

తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
పనసఫలకదలిఫలమోదనం మోదకమ్ |
ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
ప్రణతగురు శివతనయ గణపతి తాళనమ్ |
గణపతి తాళనం గణపతి తాళనమ్ || 11 ||