శ్రీ గణపతిమంగళాష్టకం – Sri Ganapathi Mangalashtakam

గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే |
గౌరీప్రియతనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ || 1 ||

నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే |
నంద్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 2||

ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాదివందితాయ చిదాత్మనే |
ఈశానప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ || 3 ||

సుముఖాయ సుశుండాగ్రోక్షిప్తామృతఘటాయ |
సురబృందనిషేవ్యాయ సుఖదాయాస్తు మంగళమ్ || 4 ||

చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్ మస్తకాయ |
చరణావనతానర్థ తారణాయాస్తు మంగళమ్ || 5 ||

వక్రతుండాయ వటవే వంద్యాయ వరదాయ |
విరూపాక్షసుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మంగళమ్ || 6 ||

ప్రమోదామోదరూపాయ సిద్ధివిజ్ఞానరూపిణే |
ప్రకృష్టపాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళమ్ || 7 ||

మంగళం గణనాథాయ మంగళం హరసూనవే |
మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘ్నహర్త్రేస్తు మంగళమ్ || 8 ||

శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మంగళప్రదమాదరాత్ |
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే || 9 ||

ఇతి శ్రీ గణపతి మంగళాష్టకమ్ సంపూర్ణం |