శ్రీ గణపతి గీతా – Sri Ganapathi Geeta

క్వ ప్రాసూత కదా త్వాం గౌరీ ప్రామాణ్యం తవ జననే |
విప్రాః ప్రాహురజం గణరాజం యః ప్రాచామపి పూర్వతమః || 1 ||

నాసి గణపతే శంకరాత్మజో భాసి తద్వదేవాఖిలాత్మకః |
ఈశతా తవానీశతా నృణాం కేశవేరితా సాశయోక్తిభిః || 2 ||

గజముఖ తావకమంత్ర మహిమ్నా సృజతి జగద్విధిరనుకల్పమ్ |
భజతి హరిస్త్వాం తదవనకృత్యే యజతి హరోఽపి విరామవిధౌ || 3 ||

సుఖయతి శతమఖముఖసురనికరానఖిలక్రతు విఘ్నఘ్నోఽయమ్ |
నిఖిలజగజ్జీవకజీవనదః ఖలు యతః పర్జన్యాత్మా || 4 ||

ప్రారంభే కార్యాణాం హేరంబం యో ధ్యాయేత్ |
పారం యాత్యేవ కృతేరారాదాప్నోతి సుఖమ్ || 5 ||

గౌరీసూనోః పాదాంభోజే లీనా చేతోవృత్తిర్మే |
ఘోరే సంసారారణ్యే వాసః కైలాసే వాస్తు || 6 ||

గుహగురు పదయుగమనిశమభయదమ్ |
వహసి మనసి యది శమయసి దురితమ్ || 7 ||

జయ జయ శంకరవరసూనో భయహర భజతాం గణరాజ |
నయ మమ చేతస్తవ చరణం నియమయ ధర్మేఽంతః కరణమ్ || 8 ||

చలసి చిత్త కిన్ను విషమవిషయకాననే
కలయ వృత్తిమమృత దాతృకరివరాననే |
తులయ ఖేదమోదయుగళమిదమశాశ్వతం
విలయ భయమలంఘ్యమేవ జన్మని స్మృతమ్ || 9 ||

సోమశేఖరసూనవే సిందూరసోదరభానవే
యామినీపతిమౌళయే యమిహృదయవిరచితకేళయే |
మూషకాధిపగామినే ముఖ్యాత్మనోఽంతర్యామినే
మంగళం విఘ్నద్విషే మత్తేభవక్త్రజ్యోతిషే || 10 ||

అవధీరితదాడిమసుమ సౌభగమవతు గణేశజ్యోతి-
-
ర్మామవతు గణేశజ్యోతిః |
హస్తచతుష్టయధృత వరదాభయ పుస్తకబీజాపూరం
ధృత పుస్తకబీజాపూరమ్ || 11 ||

రజతాచల వప్రక్రీడోత్సుక గజరాజాస్యముదారం
భజ శ్రీగజరాజాస్యముదారమ్ |
ఫణిపరికృత కటివలయాభరణం కృణు రే జనహృదికారణం
తవ కృణు రే జనహృదికారణమ్ || 12 ||

యః ప్రగే గజరాజమనుదినమప్రమేయమనుస్మరేత్ |
ప్రయాతి పవిత్రితాంగో విప్రగంగాద్యధికతామ్ || 13 ||

సుబ్రహ్మణ్యమనీషివిరచితా త్వబ్రహ్మణ్యమపాకురుతే |
గణపతిగీతా గానసముచితా సమ్యక్పఠతాం సిద్ధాంతః || 14 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి విరచిత శ్రీ గణపతి గీతా ||