గణనాయకాష్టకం – Sri Gananayaka Ashtakam

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభమ్ |
లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 1 ||

మౌంజీకృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ |
బాలేందుసుకలామౌళిం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 2 ||

అంబికాహృదయానందం మాతృభిఃపరివేష్టితమ్ |
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 3 ||

చిత్రరత్నవిచిత్రాంగం చిత్రమాలావిభూషితమ్ |
చిత్రరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 4 ||

గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితమ్ |
పాశాంకుశధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 5 ||

మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే |
యోద్ధుకామం మహావీర్యం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 6 ||

యక్షకిన్నరగంధర్వసిద్ధవిద్యాధరైః సదా |
స్తూయమానం మహాబాహుం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 7 ||

సర్వవిఘ్నహరం దేవం సర్వవిఘ్నవివర్జితమ్ |
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం వందేఽహం గణనాయకమ్ || 8 ||

గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్సతతం నరః |
సిధ్యంతి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ గణానాయకాష్టకం సంపూర్ణమ్ |