శ్రీ గణాధిప పంచరత్నం – Sri Ganadhipa Pancharatnam

సరాగిలోకదుర్లభం విరాగిలోకపూజితం
సురాసురైర్ నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకమ్ |
గిరా గురుం శ్రియా హరిం జయంతి యత్ పదార్చకా
నమామి తం గణాధిపం కృపాపయః పయోనిధిమ్ || 1 ||

గిరీంద్రజాముఖాంబుజప్రమోదదానభాస్కరం
కరీంద్రవక్త్రమానతాఘసంఘవారణోద్యతమ్ |
సరీసృపేశబద్ధకుక్షిమాశ్రయామి సంతతం
శరీరకాంతినిర్జితాబ్జబంధుబాలసంతతిమ్ || 2 ||

శుకాదిమౌనివందితం గకారవాచ్యమక్షరం
ప్రకామమిష్టదాయినం సకామనమ్రపంక్తయే |
చకాసతం చతుర్భుజైర్ వికాసిపద్మపూజితం
ప్రకాశితాత్మతత్త్వకం నమామ్యహం గణాధిపమ్ || 3 ||

నరాధిపత్వదాయకం స్వరాదిలోకనాయకం
జ్వరాదిరోగవారకం నిరాకృతాసురవ్రజమ్ |
కరాంబుజోల్లసత్ సృణిం వికారశూన్యమానసైః
హృదా సదా విభావితం ముదా నమామి విఘ్నపమ్ || 4 ||

శ్రమాపనోదనక్షమం సమాహితాంతరాత్మనాం
సుమాదిభిః సదార్చితం క్షమానిధిం గణాధిపమ్ |
రమాధవాదిపూజితం యమాంతకాత్మసంభవం
శమాదిషడ్గుణప్రదం నమామ్యహం విభూతయే || 5 ||

గణాధిపస్య పంచకం నృణామభీష్టదాయకం
ప్రణామపూర్వకం జనాః పఠంతి యే ముదా యుతాః |
భవంతి తే విదాం పురః ప్రగీతవైభవా జవాత్
చిరాయుషోఽధికశ్రియః సుసూనవో సంశయః || 6 ||

ఇతి శ్రీగణాధిపపంచరత్నం సంపూర్ణమ్ |