శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శివరహస్యే) – Sri Durga Stotram (Shiva Rahasye)

దుర్గాం శివాం శాంతికరీం బ్రహ్మాణీం బ్రహ్మణః ప్రియామ్ |
సర్వలోకప్రణేత్రీం ప్రణమామి సదాశివామ్ || 1 ||

మంగళాం శోభనాం శుద్ధాం నిష్కళాం పరమాం కలామ్ |
విశ్వేశ్వరీం విశ్వమాతాం చండికాం ప్రణమామ్యహమ్ || 2 ||

సర్వదేవమయీం దేవీం సర్వరోగభయాపహామ్ |
బ్రహ్మేశవిష్ణునమితాం ప్రణమామి సదా ఉమామ్ || 3 ||

వింధ్యస్థాం వింధ్యనిలయాం దివ్యస్థాననివాసినీమ్ |
యోగినీం యోగమాతాం చండికాం ప్రణమామ్యహమ్ || 4 ||

ఈశానమాతరం దేవీమీశ్వరీమీశ్వరప్రియామ్ |
ప్రణతోఽస్మి సదా దుర్గాం సంసారార్ణవతారిణీమ్ || 5 ||

ఇదం పఠతే స్తోత్రం శృణుయాద్వాపి యో నరః |
ముక్తః సర్వపాపైస్తు మోదతే దుర్గయా సహ || 6 ||

ఇతి శివరహస్యే శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |