శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం – Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru

(శృంగేరీ జగద్గురు విరచితం)

ఏతావంతం సమయం
సర్వాపద్భ్యోఽపి రక్షణం కృత్వా |
దేశస్య పరమిదానీం
తాటస్థ్యం కేన వహసి దుర్గాంబ || 1 ||

అపరాధా బహుశః ఖలు
పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవంత్యేవ |
కో వా సహతే లోకే
సర్వాంస్తాన్మాతరం విహాయైకామ్ || 2 ||

మా భజ మా భజ దుర్గే
తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు |
కే వా గృహ్ణంతి సుతాన్
మాత్రా త్యక్తాన్వదాంబికే లోకే || 3 ||

ఇతః పరం వా జగదంబ జాతు
దేశస్య రోగప్రముఖాపదోఽస్య |
స్యుస్తథా కుర్వచలాం కృపాం
ఇత్యభ్యర్థనాం మే సఫలీకురుష్వ || 4 ||

పాపహీనజనతావనదక్షాః
సంతి నిర్జరవరా కియంతః |
పాపపూర్ణజనరక్షణదక్షాం
త్వాం వినా భువి పరాం విలోకే || 5 ||

ఇతి శృంగేరీ జగద్గురు విరచితం శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||