శ్రీ దుర్గా దేవి కవచం – Sri Durga Kavacham

ఈశ్వర ఉవాచ |


శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
పఠిత్వా పాఠయిత్వా నరో ముచ్యేత సంకటాత్ || 1 ||

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి దుర్గామంత్రం యో జపేత్ |
నాప్నోతి ఫలం తస్య పరత్ర నరకం వ్రజేత్ || 2 ||

ఉమా దేవీ శిరః పాతు లలాటే శూలధారిణీ |
చక్షుషీ ఖేచరీ పాతు కర్ణౌ చత్వరవాసినీ || 3 ||

సుగంధా నాసికే పాతు వదనం సర్వధారిణీ |
జిహ్వాం చండికాదేవీ గ్రీవాం సౌభద్రికా తథా || 4 ||

అశోకవాసినీ చేతో ద్వౌ బాహూ వజ్రధారిణీ |
హృదయం లలితాదేవీ ఉదరం సింహవాహినీ || 5 ||

కటిం భగవతీ దేవీ ద్వావూరూ వింధ్యవాసినీ |
మహాబలా జంఘే ద్వే పాదౌ భూతలవాసినీ || 6 ||

ఏవం స్థితాఽసి దేవి త్వం త్రైలోక్యరక్షణాత్మికే |
రక్ష మాం సర్వగాత్రేషు దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || 7 ||

ఇతి కుబ్జికాతంత్రోక్తం శ్రీ దుర్గా కవచమ్ సంపూర్ణం |