శ్రీ దుర్గా ద్వాత్రింశన్నామ స్తోత్రం – Sri Durga Dwatrimsha Namavali Stotram

దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గాఽఽపద్వినివారిణీ |
దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ || 1 ||

దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా |
దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా || 2 ||

దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ |
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా || 3 ||

దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ |
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ || 4 ||

దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ |
దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ || 5 ||

దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గధారిణీ |
నామావళిమిమాం యస్తు దుర్గాయా మమ మానవః || 6 ||

పఠేత్సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి సంశయః |
శత్రుభిః పీడ్యమానో వా దుర్గబంధగతోఽపి వా |
ద్వాత్రింశన్నామపాఠేన ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 7 ||

ఇతి శ్రీ దుర్గా ద్వాత్రింశన్నామావళి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |