శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః – Sri Durga Chandrakala Stuti

వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే |
హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || 1 ||

అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య
త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ |
విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్
మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || 2 ||

ప్రాఙ్నిర్జరేషు నిహతైర్నిజశక్తిలేశైః
ఏకీభవద్భిరుదితాఽఖిలలోకగుప్త్యై |
సంపన్నశస్త్రనికరా తదాయుధస్థైః
మాతా మమాస్తు మహిషాంతకరీ పురస్తాత్ || 3 ||

ప్రాలేయశైలతనయా తనుకాంతిసంపత్
కోశోదితా కువలయచ్ఛవిచారుదేహా |
నారాయణీ నమదభీప్సితకల్పవల్లీ
సుప్రీతిమావహతు శుంభనిశుంభహంత్రీ || 4 ||

విశ్వేశ్వరీతి మహిషాంతకరీతి యస్యాః
నారాయణీత్యపి నామభిరంకితాని |
సూక్తాని పంకజభువా సురర్షిభిశ్చ
దృష్టాని పావకముఖైశ్చ శివాం భజే తామ్ || 5 ||

ఉత్పత్తిదైత్యహననస్తవనాత్మకాని
సంరక్షకాణ్యఖిలభూతహితాయ యస్యాః |
సూక్తాన్యశేషనిగమాంతవిదః పఠంతి
తాం విశ్వమాతరమజస్రమభిష్టవీమి || 6 ||

యే వైప్రచిత్తపునరుత్థితశుంభముఖ్యైః
దుర్భిక్షఘోరసమయేన కారితాసు |
ఆవిష్కృతాస్త్రిజగదార్తిషు రూపభేదాః
తైరంబికా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || 7 ||

సూక్తం యదీయమరవిందభవాది దృష్టం
ఆవర్త్య దేవ్యనుపదం సురథః సమాధిః |
ద్వావప్యవాపతురభీష్టమనన్యలభ్యం
తామాదిదేవతరుణీం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || 8 ||

మాహిష్మతీతనుభవం రురుం హంతుం
ఆవిష్కృతైర్నిజరసాదవతారభేదైః |
అష్టాదశాహతనవాహతకోటిసంఖ్యైః
అంబా సదా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || 9 ||

ఏతచ్చరిత్రమఖిలం లిఖితం హి యస్యాః
సంపూజితం సదన ఏవ నివేశితం వా |
దుర్గం తారయతి దుస్తరమప్యశేషం
శ్రేయః ప్రయచ్ఛతి సర్వముమాం భజే తామ్ || 10 ||

యత్పూజనస్తుతినమస్కృతిభిర్భవంతి
ప్రీతాః పితామహరమేశహరాస్త్రయోఽపి |
తేషామపి స్వకగుణైర్దదతీ వపూంషి
తామీశ్వరస్య తరుణీం శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

కాంతారమధ్యదృఢలగ్నతయాఽవసన్నాః
మగ్నాశ్చ వారిధిజలే రిపుభిశ్చ రుద్ధాః |
యస్యాః ప్రపద్య చరణౌ విపదస్తరంతి
సా మే సదాఽస్తు హృది సర్వజగత్సవిత్రీ || 12 ||

బంధే వధే మహతి మృత్యుభయే ప్రసక్తే
విత్తక్షయే వివిధే మహోపతాపే |
యత్పాదపూజనమిహ ప్రతికారమాహుః
సా మే సమస్తజననీ శరణం భవానీ || 13 ||

బాణాసురప్రహితపన్నగబంధమోక్షః
తద్బాహుదర్పదలనాదుషయా యోగః |
ప్రాద్యుమ్నినా ద్రుతమలభ్యత యత్ప్రసాదాత్
సా మే శివా సకలమప్యశుభం క్షిణోతు || 14 ||

పాపః పులస్త్యతనయః పునరుత్థితో మాం
అద్యాపి హర్తుమయమాగత ఇత్యుదీతమ్ |
యత్సేవనేన భయమిందిరయాఽవధూతం
తామాదిదేవతరుణీం శరణం గతోఽస్మి || 15 ||

యద్ధ్యానజం సుఖమవాప్యమనంతపుణ్యైః
సాక్షాత్తమచ్యుత పరిగ్రహమాశ్వవాపుః |
గోపాంగనాః కిల యదర్చనపుణ్యమాత్రాః
సా మే సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || 16 ||

రాత్రిం ప్రపద్య ఇతి మంత్రవిదః ప్రపన్నాన్
ఉద్బోధ్య మృత్యువధిమన్యఫలైః ప్రలోభ్య |
బుద్ధ్వా తద్విముఖతాం ప్రతనం నయంతీం
ఆకాశమాదిజననీం జగతాం భజే తామ్ || 17 ||

దేశకాలేషు దుష్టేషు దుర్గాచంద్రకలాస్తుతిః |
సంధ్యయోరనుసంధేయా సర్వాపద్వినివృత్తయే || 18 ||

ఇతి శ్రీమదపయ్యదీక్షితవిరచితా దుర్గాచంద్రకళాస్తుతిః సంపూర్ణ.ం ||