శ్రీ దుర్గా చాలీసా – Sri Durga Chalisa

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ |
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || 1 ||

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || 2 ||

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా |
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || 3 ||

రూప మాతు కో అధిక సుహావే |
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే || 4 ||

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా |
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా || 5 ||

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా |
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా || 6 ||

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ |
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ || 7 ||

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం |
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం || 8 ||

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా |
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా || 9 ||

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా |
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా || 10 ||

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో |
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో || 11 ||

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం |
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం || 12 ||

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా |
దయాసింధు దీజై మన ఆసా || 13 ||

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ |
మహిమా అమిత జాత బఖానీ || 14 ||

మాతంగీ ధూమావతి మాతా |
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా || 15 ||

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ |
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ || 16 ||

కేహరి వాహన సోహ భవానీ |
లాంగుర వీర చలత అగవానీ || 17 ||

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే |
జాకో దేఖ కాల డర భాజే || 18 ||

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా |
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా || 19 ||

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత |
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత || 20 ||

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే |
రక్తబీజ శంఖన సంహారే || 21 ||

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ |
జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ || 22 ||

రూప కరాల కాలికా ధారా |
సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా || 23 ||

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ |
భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ || 24 ||

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా |
తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా || 25 ||

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ || 26 ||

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేం |
దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేం || 27 ||

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి |
జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి || 28 ||

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ |
యోగ హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ || 29 ||

శంకర ఆచారజ తప కీనో |
కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో || 30 ||

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో |
కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో || 31 ||

శక్తి రూప కో మరమ పాయో |
శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో || 32 ||

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ |
జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ || 33 ||

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా |
దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా || 34 ||

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో |
తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో || 35 ||

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేం |
రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైం || 36 ||

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ |
సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ || 37 ||

కరో కృపా హే మాతు దయాలా |
ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా | 38 ||

జబ లగి జియూఁ దయా ఫల పావూఁ |
తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూఁ || 39 ||

దుర్గా చాలీసా జో గావై |
సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై || 40 ||

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ |
కరహు కృపా జగదంబ భవానీ ||