శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1

ఈశ్వర ఉవాచ |


శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే |
యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా సదా భవేత్ || 1 ||

సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ |
ఆర్యా దుర్గా జయా ఆద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || 2 ||

పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాతపా |
మనోబుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || 3 ||

సర్వమంత్రమయీ సత్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |
అనంతా భావినీ భావ్యా భవా భవ్యా సదాగతిః || 4 ||

శంభుపత్నీ దేవమాతా చింతా రత్నప్రియా సదా |
సర్వవిద్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || 5 ||

అపర్ణా చైవ పర్ణా పాటలా పాటలావతీ |
పట్టాంబరపరీధానా కలమంజీరరంజినీ || 6 ||

అమేయా విక్రమా క్రూరా సుందరీ సురసుందరీ |
వనదుర్గా మాతంగీ మతంగమునిపూజితా || 7 ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైంద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీశ్చ పురుషాకృతిః || 8 ||

విమలోత్కర్షిణీ జ్ఞానక్రియా సత్యా వాక్ప్రదా |
బహులా బహులప్రేమా సర్వవాహనవాహనా || 9 ||

నిశుంభశుంభహననీ మహిషాసురమర్దినీ |
మధుకైటభహంత్రీ చండముండవినాశినీ || 10 ||

సర్వాసురవినాశా సర్వదానవఘాతినీ |
సర్వశాస్త్రమయీ విద్యా సర్వాస్త్రధారిణీ తథా || 11 ||

అనేకశస్త్రహస్తా అనేకాస్త్రవిధారిణీ |
కుమారీ చైవ కన్యా కౌమారీ యువతీ యతిః || 12 ||

అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా వృద్ధమాతా బలప్రదా |
శ్రద్ధా శాంతిర్ధృతిః కాంతిర్లక్ష్మీర్జాతిః స్మృతిర్దయా || 13 ||

తుష్టిః పుష్టిశ్చితిర్భ్రాంతిర్మాతా క్షుచ్చేతనా మతిః |
విష్ణుమాయా నిద్రా ఛాయా కామప్రపూరణీ || 14 ||

ఇదం పఠేత్ స్తోత్రం దుర్గానామశతాష్టకమ్ |
నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి || 15 ||

ధనం ధాన్యం సుతన్ జాయాం హయం హస్తినమేవ |
చతుర్వర్గం తథా చాంతే లభేన్ముక్తిం శాశ్వతీమ్ || 16 ||

కుమారీః పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీమ్ |
పూజయేత్పరయా భక్త్యా పఠేన్నామశతాష్టకమ్ || 17 ||

తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవి సర్వైః సురవరైరపి |
రాజానో దాసతాం యాంతి రాజ్యశ్రియమవాప్నుయాత్ || 18 ||

గోరోచనాలక్తకకుంకుమేన సిందూరకర్పూరమధుత్రయేణ |
విలిఖ్య యంత్రం విధినా విధిజ్ఞో భవేత్సదా ధారయతా పురారిః || 19 ||

భౌమావాస్యా నిశాభాగే చంద్రే శతభిషాం గతే |
విలిఖ్య ప్రపఠేత్ స్తోత్రం భవేత్ సంపదాం పదమ్ || 20 ||

ఇతి శ్రీవిశ్వసారతంత్రే శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |